Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.1.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 15.1.2021
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ. Ὄχι “Θείῳ Δικαίῳ” Ἰατρικὰς Ἐντολάς, ἀλλά “Λάβαρον” Ἐλέγχου! Οἱ Ἐπίσκοποι... Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου.

➢ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. Ἡ ἐπιβολή τῆς μειοψηφίας, ἐπί τῆς πλειοψηφίας. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «Κανεὶς δὲν ἐξουσιάζει τὴν πίστιν μας...». «Οὔτε βασιλεύς, οὔτε ἀρχιερεύς, οὔτε ψευδοσύνοδος».

➢ Ἡ λατρεία τοῦ κράτους τοῦ φόβου καὶ τὸ ἀντίδοτον. Ὁ κόσμος τοῦ φόβου καὶ ὁ φόβος τοῦ κόσμου. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

➢ Ὁ κορωνοϊὸς εἶναι πολιτικὸν ἐργαλεῖον; Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.

➢ Εὐχὴ εἰς ἀσθενοῦντα καὶ εὑρισκόμενον ἐν μονάδι ἐντατικῆς θεραπείας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄.

➢ Ποῖος θὰ ἀκούση τὴν ἀγωνίαν τῶν παιδιῶν μας; Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.

➢ Ἕτοιμος δι’ ὅλα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

➢ Ψευδεῖς εἰδήσεις κατέκλυσαν τὰ ΜΜΕ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πίστεώς μας!

➢ Ὁ βέβηλος στόχος τῶν «πριγκίπων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ» τῆς «Ἱερᾶς Αὐτοκρατορίας». «Οἰκοδομοῦμεν τὴν μέλλουσαν Μητρόπολιν τῆς Ἀνθρωπότητος;». Εἶναι: «Ἡ παγκόσμιος θρησκεία τοῦ Μέλλοντος»...

➢ Ἀνῄρεσαν τώρα τὰ περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς εἰς καθῃρημένους σχισματικούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Προβληματίζει καὶ διχάζει ἡ στροφὴ τῆς Πολιτείας «εἰς τὰ ὀπίσω»! Ἀπὸ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ.

➢ Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑποστηρίξη τὴν «Κοινωνίαν». Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

➢ Ὄχι νέα δομὴ μεταναστῶν εἰς Θράκην.

➢ «Τὰ περισσότερα ἐμβόλια Covid–19 κάνουν χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα».

➢ Προβολὴ καὶ ματαιότης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

➢ Ἡ Μαρία καὶ αἱ πολεμικαὶ τέχναι. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Σεβ. Νιγηρίας: «Θρησκευτικὰ ἀναλφάβητοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἀπρόσβλητον τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 5/12/2021 7:17:44 μμ