Χριστούγεννα  2019

Ἀγαπητοί ἀδελφοί!

«Μὴ φοβεῖσθε· Ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ· ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος»

Τά πασίχαρα τοῦτα λόγια τοῦ Ἀγγέλου πρός τούς Ποιμένες ἀπευθύνονται καί σήμερα σέ κάθε ταπεινή ψυχή πού ποθεῖ νά ἑνωθῆ μέ τόν Πλάστη καί Δημιουργό της. Ἡ μεγάλη μας Μητέρα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ψάλλει διαχρονικῶς ὅτι «σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου» ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστός. Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος τελεσιουργεῖται ἐντός τῆς καρδίας κάθε ἀνθρώπου πού ἐπιθυμεῖ νά προσφέρη στόν Λυτρωτή της τά πολύτιμα δῶρα της. Τό εὐῶδες λιβάνι τῆς προσευχῆς της, τά ἀκριβότερα τῆς σμύρνας δάκρυα τῆς μετανοίας της καί τά ὑπέρ χρυσίου ἔργα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί συγχωρητικότητός της.

Ἀδελφοί μου!

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». Αὐτήν τήν σπουδαίαν ἑνότητα καλούμεθα νά βιώσουμε ἀφοῦ πρωτίστως ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκοῦται ὥστε νὰ ἑνώσῃ «τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα». Αὐτήν τὴν ἀγαπητικήν ἕνωσιν μὲ τὸν Θεὸν ἀλλά καὶ μέ τόν κάθε συνάνθρωπο ἔχουμε ἀνάγκη πάνω ἀπ’ ὅλα, ὡς Ἐκκλησία, ὡς Ἔθνος, ὡς ἀνθρωπότητα ἐν γένει, ὥστε νά γιατρευτοῦν οἱ πληγές τῶν ποικίλων κρίσεων τοῦ κόσμου.

Εὐλογημένα, καρδιακά, παντοντινά Χριστούγεννα!

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης καί ἐγκαρδίων εὐχῶν,

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

†  Ἀρχι. ΚύριλλοςPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης