ΝΑΓΟΣ, ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΗΣ, ΓΚΙΟΛΒΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

Ἐπί τρεῖς ἑβδομάδες ἀσχοληθήκαμε μέ βασικά στοιχεῖα τῆς πίστεως ὁμάδων Νεοπαγανιστῶν ἤ ἄλλως Ἀρχαιολατρῶν καί Ἀρχαιοθρήσκων, οἱ ὁποῖοι διαμόρφωσαν τήν μυθολογία τῆς κα­τα­γωγῆς των μέ βάση τήν Ἀρχαία Ἑλληνική Μυθολογία συνδυασμένη μέ θεωρίες συνωμοσιολογίας καί Οὐφολογίας («δια­στημικῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας»).

Ἔτσι, ἀναφερθήκαμε στούς «καλούς» Ἀνδρομέδιους, Ὀλύ­μπιους, Ἑλλάνιους, «Ἕλ», τούς «ὑπεύθυνους γιά τή δημιουργία καί διατήρηση τοῦ Σύμπαντος». Ἀναφερθήκαμε ἀκόμη στούς «κακούς» Ἑρπετοειδεῖς, Δρακονιανούς, Ἑρπετόμορφους καί ἐπι­γραμματικά στήν «Ὁμάδα Ἔψιλον» καί σέ ἄλλες μασονικές παραδοξολογίες.

Σήμερα θά ἐμβαθύνουμε στά τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον καί σέ ὅσους προσπάθησαν νά καθιερώσουν αὐτό τό συγκεκριμένο φανταστικό ἀποκύημα.

Ἡ Ὁμάδα Ἔψιλον -ὅπως ἤδη εἴδαμε- εἶναι μία δῆθεν μυστική ὀργάνωση πού ἐμφανίζεται στή σύγχρονη ἑλληνική λαογραφία, ὡς μέρος μίας θεωρίας συνωμοσίας καί οὐφολογίας. Ἡ Ὁμά­δα περιγράφηκε γιά πρώτη φορά τό 1977 ἀπό τόν Γεώργιο Λευκοφρύδη στό βιβλίο του «Κοσμοσκάφος Στά–Γύρο Ἔψιλον. Ἀριστοτέλους τό Ὀργάνων Ὄργανον» (Spaceship Epsilon: Ari­stotle's Organon: The Researcher). Ὁ Λευκοφρύδης ἰσχυριζόταν ὅτι ἀνακάλυψε κρυμμένα μηνύματα στό «Ὄργανον» τοῦ Ἀρι­στοτέλους[1] καί «ἀποκά­λυπτε» ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν ἐξω­γήινος ἀπό τόν ἀστέρα «Μί», τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Λαγωοῦ (Lepus). Ὁ Λευκοφρύδης «περιέγραψε» τήν ὕπαρξη μυστικῆς ἑται­ρείας ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξωγήινη γνώση, πού προερχόταν ἀπό τόν Ἀριστοτέλη καί οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται γιά τήν προστασία τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, οἱ ἀναφορές γιά τήν ὀργάνωση συνδυάστηκαν μέ ἀντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, ἐμπλέ­κο­ντας τήν Ὁμάδα Ἔψιλον σέ μία κοσμική μάχη ἐναντίον τῶν Ἑβραίων[2].

Πρόδρομος τῶν ἐψιλονιστῶν ἦταν ὁ Σπυρίδων Νάγος, κορυφαῖος τέκτων, πού στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα ὁραματίστηκε μία μυστική ὀργάνωση Ἑλλήνων, ὑψηλά ἱσταμένων, πού ἐργά­ζονταν κρυφά πρός ὄφελος τῆς χώρας των.

Στά πρόσωπα πού ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς μέλη τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον, περιλαμβάνονται οἱ: Ἀριστοτέλης καί Ἀλέξανδρος Ὠ­νά­σης, ὁ Σπυρίδων Μαρινᾶτος, ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Πασσᾶς, ὁ μαθηματικός Κωσταντῖνος Καραθεοδωρής, ὁ στρατηγός Κ. Νικολαΐδης, ὁ φυσικός Κωνσταντῖνος Τσίπης, ὁ πρώην δήμαρχος Ἀθηνῶν Ἀντώνης Τρίτσης, ὁ Ἕλληνοαμερικανός Τζόρζ Τσάντες, πού δολοφονήθηκε ἀπό τήν τρομοκρατική ὀργάνωση «17 Νοέμβρη», ὁ Ἀλέξανδρος Μποδοσάκης, ὁ Δημήτρης Λιαντίνης καί ὁ ἀστρονόμος Κωνσταντῖνος Χασάπης[3].

Συγγραφεῖς, πού παρέλαβαν τήν σκυτάλη ἀπό τόν Λευκοφρύδη καί ἐπεξέτειναν τόν «μύθο» εἶναι: ὁ Ἰωάννης Φουράκης, ὁ Ἀνέστης Κεραμυδᾶς -στίς δεκαετίες 1980 καί 1990-, ὁ Γεώργιος Γκιόλβας, ὁ Δημοσθένης Λιακόπουλος κ.ἄ.

Ὁ Φουράκης θεωρεῖται γενικά ὅτι ἐπινόησε τό ὄνομα «Ὁμάδα Ἔψιλον» καί συνετέλεσε στή συγχώνευση τοῦ ἐψιλονισμοῦ μέ ἀντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας. Στά ἔργα τοῦ Φουράκη, οἱ Ἕλληνες παρουσιάζονται ὡς ἐξωγήινης καταγωγῆς, πού συνδέονται μέ τούς Ὀλύμπιους θεούς καί συμμέτοχοι ἑνός ἀρχαίου κο­σμικοῦ πολέμου ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Ὁ Φουράκης «προβλέπει» τήν ἀναβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς θρησκείας, πού θά συμβεῖ μέσω τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου Χριστι­α­νισμοῦ. Ὅμως, λίγο καιρό πρό τοῦ θανάτου του, τό 2010, σέ μία κρίση εἰλικρίνειας ὁ Φουράκης δήλωσε -πρός τιμήν του- γιά τόν ἴδιο καί τούς ἀρχαιολάτρες ὁμοϊδεάτες του: «Εἴμαστε ὅλοι ἀπα­τεῶνες καί μασόνοι»[4]. Κατά προσωπικές ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ὁ Φουράκης, ὡς ταξιτζής, γνωρίστηκε μέ τόν ζάπλουτο ἐκδότη Ἰωάννη Πασσά, τοῦ ὁποίου «ἀπέ­κτησε», μετά θάνατον, τό προσωπικό ἀρχεῖο, ἐκ τοῦ ὁποίου προῆλθε τό ὑλικό τόσον τοῦ πρώτου βιβλίου του: «Σιωνιστικές Συνωμοσίες», ὅσον καί ἄλλων γραπτῶν του.

Ἀνέστης Κεραμυδᾶς τό 1996 δημοσίευσε τό βιβλίο «Ὁμάδα Ἔψιλον», πού στή συνέχεια ἔγινε μπέστ σέλερ. Ὁ Κεραμυδᾶς ἰσχυρίστηκε ὅτι ἦταν μέλος τῆς μυστικῆς ὀρ­γάνωσης καί τόνισε τή φυλετική, ἀντισημιτική καί φιλορθόδοξη προέλευση τῆς Ὁμάδας, προσθέτοντας ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶναι ἐπίσης ἐξωγήινης προέλευσης. Στή δεκαετία τοῦ 2000, τό φαινόμενο ἔγινε ἀντι­κείμενο διαφόρων συζητήσεων σέ ἱστολόγια, ἱστότοπους, διαδικτυακά φόρουμ συζητήσεων καί τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν.

Ἡ θεωρία τῆς ὕπαρξης τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον, ἄν καί βρίσκεται σήμερα στό περιθώριο, εἶναι σχετικά διαδεδομένη στήν Ἑλλάδα καί εἶχε ἀντίκτυπο στίς θεωρίες συνωμοσίας καί στόν λαϊκό πολιτισμό. Σύμφωνα μέ τόν Ἀνέστη Κεραμυδᾶ, ἡ Ὁμάδα Ἔψιλον ὑπῆρχε ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί ἡ Φιλική Ἑταιρεία πού προετοίμασε τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν μία μετεξέλιξη τῆς ὁμάδας αὐτῆς. Σήμερα ἡ Ὁμάδα Ἔψιλον εἶναι κυρίως δημοφιλής σέ δεξιούς ἀντισημιτικούς καί ἀποκρυφιστικούς κύκλους. Εἶναι ἐπίσης παροῦσα σέ κύκλους πού ἐπιδιώκουν νά συγχωνεύσουν τόν Χριστιανισμό μέ τήν πνευματική Ἑλληνι­κότητα, ἰδίως στό περιοδικό «Δαυλός». Μεταξύ τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων ἡ θεωρία αὐτή θεωρεῖται γενικά ὡς μία φάρσα.

Γεώργιος Γκιόλβας εἶναι -κατά τούς ὀπαδούς του[5]- «ἕνας ἄνθρωπος μέ ἐξωγήινες δυνάμεις καί ἱκανότητες ἤ πιό σωστά ἐξωπραγματικές γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ, γιά τόν κόσμο μας. Ὁ Γεώργιος Γκιόλβας ἦταν ἕνα τεράστιο μυαλό πού θά μποροῦσε σέ 48 ώρες νά κάνει τήν Ἑλλάδα ὑπερδύναμη καί νά ἀλλάξει τόν πλανήτη.

»Ὁ ἄνθρωπος πού κίνησε τάνκ καί αὐτοκίνητα χωρίς καύσιμα, ἐνῶ πραγματοποίησε τηλεκατευθυνόμενη πτήση ἐκπαι­δευ­τικοῦ ἀεροσκάφους ἀπό τήν Ἐλευσίνα στή Ρόδο. Πού ἐπινόησε 90 περίπου ἐφευρέσεις, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες τό σύστημα μίας ἀντιπυ­ρηνικῆς ὀμπρέλας, ἕνα τρομακτικῆς ἰσχύος ἠχητικό κανόνι, τό "Giolvas' System", τό καλύτερο παγκοσμίως σύστημα ἀσφαλείας στίς διαβάσεις τρένων, τό ἀντιαεροπορικό Ἄρτεμις.

»Ὁ Γεώργιος Γκιόλβας εἶναι ὁ κατασκευαστής τοῦ μεγαλύτερου τελεφερίκ στόν κόσμο (Αἰθιοπία) καί ὁ ἄνθρωπος πού γιάτρεψε τίς τηλεφωνήτριες τοῦ ΟΤΕ ἀπό τίς λιποθυμίες. Ἡ κατασκευή βελτιωμένων ἁλωνιστικῶν μηχανῶν, σέ σχέση μέ τίς ἀγγλικές Ruston πού χρησιμοποιοῦνταν τότε στήν Ἑλλάδα, εἶχε πετύχει διπλασιασμό τῆς ἀπόδοσης καί μείωση τῆς ἀπώ­λειας τῶν καρπῶν ἀπό 20% σέ 2%.

»Ἐπίσης σέ τηλεοπτική ἐκπομπή στίς ἀρχές τοῦ 2003 ὑπο­στήριξε ὅτι μετά ἀπό μακροχρόνια μελέτη τῶν κειμένων τοῦ Ἀριστοτέλη κατάφερε νά κατασκευάσει ἕνα διαστημόπλοιο τό ὁποῖο καί φυλάσσεται καλά στόν Ὄλυμπο, προφανῶς μαζί μέ τό ὑπερόπλο Μπέβατρον (Bevatron), τό ὁποῖο σέ κάποια συνέντευξή του ὑποστήριξε ὅτι βρίσκεται ἐκεῖ.

»Ἡ ἱστορία τοῦ Γεωργίου Γκιόλβα μοιάζει μέ κλασικό διήγημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας! O ἐπιστήμονας, ἐρευνητής, ἐφευρέ­της αἴνιγμα ἰσχυριζόταν πώς μπορεῖ κυριολεκτικά νά σώσει τήν Ἑλλάδα! Ἐμεῖς ἁπλᾶ τόν πιστεύουμε πώς ἀκόμη μέσα ἀπό τό ἔργο του ζεῖ καί μπορεῖ…».

Βέβαια, ὑπάρχει καί ὁ ἀντίλογος[6]: «Θά περιοριστῶ μόνο νά πῶ ὅτι τό θέμα τό ἔψαξα προσωπικά. Ἦρθα σέ ἐπαφή μέ τό Lawrence Berkeley National Laboratory ὅπου βρισκόταν τό Bevatron καί τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς μου ἦταν τά ἑξῆς:

α) Κανένας Γιῶργος Γκιόλβας δέν εἶχε τήν παραμικρή ἀνά­μιξη στή σχεδίαση, κατασκευή ἤ χρήση τοῦ Bevatron σέ ὁποιο­δήποτε ἐρευνητικό πρόγραμμα.

β) Δέν ὑπῆρξε ποτέ καμία ἐπιστημονική δημοσίευση μέ συγγραφέα ἤ συμμετέχοντα συγγραφέα τό Γιῶργο Γκιόλβα.

γ) Τό Bevatron δέν εἶναι δυνατό νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ὅπλο, καθώς ἦταν ἁπλά ἕνα ὀγκωδέστατο σύγχροτρο (synchrotron) πρωτονίων, πού μᾶς βοήθησε νά ἀνακαλύψουμε, τό 1995, τό ἀντιπρωτόνιο. Δέ θά ἀσχοληθῶ κἄν μέ τό ὅτι ἡ μάζα τῶν πρωτονίων, παρά τήν ἐπιτάχυνση πού δέχονται ἀπό τό Bevatron, δέν εἶναι ἀρκετή γιά νά παραγάγει τήν κινητική ἐνέργεια πού θά περίμενε κανείς ἀπό ἕνα ὅπλο· στήν πραγματικότητα, οὔτε μύγα δέ μποροῦν νά σπρώξουν τά ἐπιταχυ­νόμενα σωματίδια.

δ) Ἡ NASA δέν εἶχε καμία σχέση μέ τό Bevatron».

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐπι­στη­μονικές, ἐκ­κλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

____________________________________

[1] Ἡ τυπική συλλογή τῶν ἕξ ἔργων λογικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους.

[2] https://archive.is/8iFpR

[3] Στό ἴδιο.

[4] https://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=267443&cid=122

[5] https://archive.is/CPgyf

[6] http://axinosp.blogspot.com/2010/11/blog-post_14.htmlPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης