Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.1.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

 Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Ἁγιορείτης Γέρων Παΐσιος.

 Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὰς ἐκλογικὰς συμπληγάδας τῶν φιλελευθέρων «ἐκκλησιομάχων» καὶ τῶν ἀθέων τῆς ἀριστερᾶς.

 Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Βλασφημία ὑπὸ τῶν φιλοπαπικῶν καὶ φιλοοικουμενιστῶν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.

Τέτοιος λαός, τέτοιοι ἄρχοντες.

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Ἡ ἅλωσις ὑπὸ τοῦ Ἰσλάμ, τὰ αἴτια καὶ ἡ ἐπικινδυνότης του.

Σφοδρὰν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας συμβιώσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦλος.

Ἐκπομπὴ ἐσατύριζε τὴν Παναγίαν, τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους μὲ αἰσχρούς - ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς.

 Πῶς τὰ ΜΜΕ βοηθοῦν μὲ τὴν προβολὴν νέων προτύπων εἰς τὴν ἐξάπλωσιν ἰδεῶν, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν μὲ ἀνατροπὴν τὴν ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν. Συμφώνως πρὸς τὰ πορίσματα τοῦ 55ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου «Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης