ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος

Ἡ ἄφατος φιλανθρωπία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί μορφήν δούλου λαβόντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ τῷ Θεῷ Πατρί ὁμοουσίου καί ὁμοτίμου Θεοῦ Παντοκράτορος, τοῦ Ἀδωναΐ Κυρίου Ἐλωέ Σαβαώθ, μᾶς ὁδήγησε καί πάλι στίς πανσέπτους αὐτές ἡμέρες τοῦ σωτηρίου Πάθους καί τῆς κοσμοσωτηρίου Ἐγέρσεώς Του ἐν σαρκί. Προμήνυμα ἑόρτιο τῆς καταλύσεως τοῦ θανάτου καί τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ σήμερον ἑορταζομένη ἀναστασίμως ἐκ νεκρῶν ἔγερση μετά τέσσερις ἡμέρες τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου ἐν Βηθανίᾳ, διά τῆς ὁποίας ἡ πάντων χαρά, ὁ Χριστός, ἡ Ἀλήθεια, τό Φῶς, ἡ Ζωή, τοῦ κόσμου ἡ Ἀνάστασις, «τά κλεῖθρα συνέτριψε τοῦ ᾍδου καί τό κράτος ἔσεισε τοῦ πολεμήτορος» διαβόλου καί ἐφανέρωσε τήν πλήρη Θεότητα Του· διότι νεκρόν ἄνθρωπον «Ἠλίας μέν ἤγειρε καί Ἐλισσαῖος, ἀλλ΄ οὐκ ἐκ μνήματος, ἀλλ' οὐδέ τεταρταῖον».

Στήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μονή Παντοκράτορος, προεξῆρξε τοῦ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, περιστοιχιζόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου, Καθηγουμένου τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ὡς καί τῆς πανσέπτου συνοδίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀλλά καί τῶν Κληρικῶν Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος διά τῆς παρουσίας του ἐλάμπρυνε τήν Ἑορτή τοῦ Λαζάρου καί ἐτίμησε τήν Ἱερά Μονή μας,  ἀπηύθυνε μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπίκαιρους λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς στούς συμμετέχοντες προσκυνητές καί εὐλόγησε τήν μοναστηριακή τράπεζα τῶν Ἀδελφῶν ὅπου καί προκάθησε.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης