ΧΡΙΣΤΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΙΑ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

τοῦ Γεωργίου Τσώτσου
Master of Education

Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν ἀναφορικὰ μὲ τοὺς Χριστάδελφους. Ὑπάρχει ἀπόλυτος σεβασμὸς στὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ ὁποιουδήποτε πιστοῦ καὶ δὲν ὑπάρχει καμία διάθεση προσβολῆς τους.

Ἡ ἐν λόγω ὁμάδα ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν John Thomas (1805-1871) ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στοὺς «Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ», ἀλλὰ ἀργότερα δημιούργησε τὴ δική του ὁμάδα. Ἄλλα ὀνόματα τῆς συγκεκριμένης κίνησης εἶναι τὰ ἑξῆς: «Ἐκκλησία Ἀδελφῶν ἐν Χριστῷ» καὶ «Ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ»1. Ὁ μητρ. Παντελεήμων ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐν λόγω ὁμάδα ἀποτελεῖ «ἀνεξάρτητο μικρὸ Προτεσταντικὸ Σῶμα». Παρόλα αὐτά, οἱ Προτεστάντες θεωροῦν ὅτι οἱ διδασκαλίες τῆς ὁμάδας αὐτῆς ἀποκλίνουν ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τοῦ Χριστιανισμού2. Ὁ Neve ἐπισημαίνει ὅτι οἱ Χριστάδελφοι εἶναι μίξη Σοκινιανῶν καὶ Ἀντβεντιστών3.

Ἀπὸ τὴ διαδικτυακὴ τοὺς ἰστοσελίδα μποροῦμε νὰ πάρουμε πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τὰ πιστεύω τους. Ἀρχικά, νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ Χριστάδελφοι ἀρνοῦνται
τὴν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μὲ αὐτούς, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεού4. Ἄλλη μία διδασκαλία ποὺ ἀπορρίπτουν εἶναι ἡ ἀθανασία τῆς ψυχής5.

Ἀναφορικὰ μὲ τὸ βάπτισμα, οἱ Χριστάδελφοι τίθενται κατὰ τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, καθὼς πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ἀναφέρεται μόνο σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ ἂν θὰ δεχτοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ στὴ ζωὴ τους6. Γενικὰ γιὰ τὸ βάπτισμα θεωροῦν ὅτι ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία πράξη ὑπακοῆς, ἐνῶ γιὰ τὸ Δεῖπνο τοῦ Κυρίου ὅτι εἶναι ἀναμνηστικό7. Ἐπίσης, ἀπορρίπτουν καὶ τὸ μυστήριο τῆς ἱεροσύνης καὶ γι’ αὐτό, δὲν ἔχουν ἱερείς8. Ἄρα, ἀπορρίπτουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα μυστήρια.

Ὁ διάβολος δὲν ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ὁμάδα αὐτὴ ὑπαρκτὴ ὀντότητα, δὲν εἶναι πρόσωπο9, ἀλλὰ συμβολίζει τὴν ἁμαρτωλὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου10. Τέλος, δὲ δέχονται τὴν αἰώνια κόλαση, καθὼς κατὰ τὶς δοξασίες τους ἡ λέξη «κόλαση» σημαίνει μόνο τάφος11.

Ἰδιαίτερα σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ Χριστάδελφοι υἱοθετοῦν χιλιαστικὲς δοξασίες, καθὼς ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς γιὰ χίλια χρόνια θὰ βασιλεύει στὴ γή12.

Οἱ παραπάνω διδασκαλίες τῶν Χριστάδελφων δὲν εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπειδὴ δὲν στηρίζονται στοὺς φορεῖς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θείας ἀποκαλύψεως, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση. Ἡ Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύεται ἀπὸ πολλὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως τὸ Ματθ. 28, 19: «Πηγαίνετε λοιπὸν καὶ κάνετε μαθητές μου ὅλα τὰ ἔθνη, βαφτίζοντάς τους στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἡ δὲ ἀθανασία τῆς ψυχῆς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ Λουκ. 23, 43: «Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «Σὲ βεβαιώνω πὼς σήμερα κιόλας θὰ εἶσαι μαζί μου στὸν παράδεισο».

Τὸ Βάπτισμα εἶναι ἕνα μυστήριο ποὺ σώζει τὸν ἄνθρωπο, ἑπομένως, δὲν πρέπει νὰ κρατᾶμε τὰ παιδιὰ μακριὰ ἀπὸ αὐτό. Ἄλλωστε, στὴν Ἁγία Γραφὴ ὑπάρχουν οἰκογένειες ποὺ ἔχουν βαπτιστεῖ. Προφανῶς καὶ σὲ κάποια οἰκογένεια ὑπῆρχαν καὶ παιδιά.

Κάποια ἐνδεικτικὰ χωρία γιὰ τὸ ὅτι τὸ βάπτισμα εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ ὅτι ὁ νηπιοβαπτισμὸς δὲν εἶναι ἀντιγραφικὴ διδασκαλία εἶναι τὸ Μάρκ. 16, 16: «Ὅποιος πιστέψει καὶ βαφτιστεῖ θὰ σωθεῖ», τὸ Πράξ. 16, 15: «Ἀφοῦ βαφτίστηκε αὐτὴ καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά της» καὶ τὸ Α΄ Κορ. 1, 16: «Ναί, βέβαια, βάφτισα καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ Στεφανά».

Τὸ Δεῖπνο τοῦ Κυρίου δὲν πρέπει νὰ τελεῖται ἁπλῶς ὡς ἀνάμνηση. Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ Ἰωάν. 6, 55: «Γιατί ἡ σάρκα μου εἶναι ἀληθινὴ τροφὴ καὶ τὸ αἷμα μου ἀληθινὸ ποτό».

Ἡ ὕπαρξη ἱερέων δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ Πράξ. 14, 23: «Ἐπίσης χειροτόνησαν πρεσβυτέρους σὲ κάθε ἐκκλησία τους» καὶ τὸ Ἰακ. 5, 14: «Εἶναι κάποιος ἀπὸ σᾶς ἄρρωστος; Νὰ προσκαλέσει τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας».

Ὁ διάβολος δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο τῆς ἁμαρτωλῆς φύσης μας, ἀλλὰ ὄντως ὑπαρκτὸ πρόσωπο, ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸ Ἀποκ. 20, 10: «Καὶ ὁ διάβολος ποὺ τοὺς παραπλανοῦσε ρίχτηκε στὴ λίμνη ποὺ ἦταν ἀπὸ φωτιὰ καὶ θειάφι, κι ὅπου βρισκόταν τὸ θηρίο κι ὁ ψευδοπροφήτης. Ἐκεῖ θὰ βασανίζονται μέρα καὶ νύχτα γιὰ πάντα». Καὶ ἡ κόλαση, φυσικά, δὲν εἶναι μόνο ὁ τάφος, ἀλλὰ ἕνας τόπος βασάνων μὲ βάση πλῆθος χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως τὸ Μάρκ. 9, 43-44: «Ἂν σὲ σκανδαλίσει κάτι όσο σπουδαῖο σὰν τὸ χέρι σου, κόψε το, εἶναι προτιμότερο νὰ μπεῖς στὴν ἀληθινὴ ζωὴ κουλός, παρὰ νὰ ἔχεις δύο χέρια καὶ νὰ πᾶς στὴ γέενα, στὴ φωτιὰ ποὺ δὲ σβήνει ποτέ. Ἐκεῖ τὸ σκουλήκι ποὺ θὰ τοὺς τρώει δὲν πεθαίνει καὶ ἡ φωτιὰ δὲ σβήνει».

Ἡ χιλιετὴς ἐπίγεια βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν βρίσκεται σὲ ἁρμονία μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, «ἡ “χιλιετὴς βασιλεία” εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀνάστασή Του “ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος”» καὶ πέρα ἀπὸ αὐτό, εἶναι πνευματική13, ὅπως ἄλλωστε ἀποδεικνύεται ἀπὸ πολλὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως τὸ Β΄ Κορ. 5, 1: «Ξέρουμε πώς, ἂν ἡ ἐπίγεια σκηνὴ ποὺ κατοικοῦμε, δηλαδὴ τὸ σῶμα μας, διαλυθεῖ, ἔχουμε στοὺς οὐρανοὺς κατοικία αἰώνια, οἰκοδομημένη ἀπὸ τὸ Θεὸ κι ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπινα χέρια» καὶ τὸ Β΄ Τιμ. 4, 18: «Ὁ Κύριος θὰ μὲ γλιτώσει κι ἀπὸ κάθε ἔργο κακό, καὶ θὰ μὲ σώσει ὁδηγώντας μὲ στὴ βασιλεία τοῦ τὴν οὐράνια».

Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, οἱ δοξασίες τῶν Χριστάδελφων εἶναι ἀσυμβίβαστες μὲ τὸ φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου.

_____________________________________________
1. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, πρωτοπρ., ἘγχειρίδιοΑἱρέσεων καί Παραχριστιανικῶν Ὁμάδων, σσ. 87.
2. Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα, μητροπ., Οἱ Αἱρετικοί Προτεστάντες, Ἀθήνα 1991, Ἐκδοτικός Οἶκος Ἀστήρ Ἀλ. & Ἐ. Παπαδημητρίου, σσ. 261.
3. Juergen Ludwig Neve, Churches and Sects of Christendom, Burlington, Iowa 1940, The Lutheran Literary Board, p. 581
4. Is God a Trinity? Christadelphian Bible Mission. Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 6/3/2019 από: http://www.cbm.org.uk/lft_trinity.htm
5. Life After Death. Christadelphian Bible Mission. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.cbm.org.uk/lft_life.htm#Section6
6. The Christian Life. Christadelphian Bible Mission. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.cbm.org.uk/lft_christian.htm
7. J. L. Neve, Churches and Sects of Christendom, p. 581.
8. Rob Hyndman. Introducing the Christadelphians. Ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Ἀδελφές. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.god-so-loved-the-world.org/greek/.
9. The Devil – Who or What Is It? Christadelphian Bible Mission. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.cbm.org.uk/lft_devil.htm
10. Rob Hyndman. Introducing the Christadelphians. Ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Ἀδελφές. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.god-so-loved-the-world.org/greek/#_Toc153175354.
11. Heaven and Hell. Christadelphian Bible Mission. Οἱ πληροφορίες ἀνακτήθηκαν τελευταῖα φορά στίς 6/3/2019 ἀπό: http://www.cbm.org.uk/lft_heaven.htm#Section2
12. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, πρωτοπρ., Ἐγχειρίδιο Αἱρέσεων καί Παραχριστιανικῶν Ὁμάδων, σσ. 88.
13. Τοῦ ἰδίου, σσ. 95, 97.__

Περιοδικό «διάλογος»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019, ΤΕΥΧΟΣ 96


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης