Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 19.2.16

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Νοσηραὶ νοοτροπίαι ταλανίζουν τὴν Ἐκκλησίαν.

➢ Πανορθόδοξος Σύνοδος μὲ ἀποκλεισμοὺς Ἐπισκόπων. Tοῦ κ.  Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Κίνδυνος Σχίσματος; Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

➢ Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Εἶναι ὅλα σχεδιασμένα».

➢ Ἡ Κάρτα καὶ τὸ κεφ. ΙΓ´ τῆς Ἀποκαλύψεως. Τοῦ Γέροντος π. Σάββα Λαυρεώτου.

➢ Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†):  Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).

➢ Ἡ σπουδαιότης τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Μεταλήψεως. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ.  π. Κωνσταντίνου Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ Καθεύδει ὁ Χριστός; Τοῦ κ. Χρήστου Κ.  Λιβανοῦ.

➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ «Ἥρωες καὶ Ἅγιοι». Τοῦ κ.  Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, πρώην Λυκειάρχου (Θεολόγου – Φιλολόγου).

➢ Ἀντιπροσώπευσις καὶ μία ψῆφος εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον;

➢ Καμμίαν βαρύτητα εἰς τὴν Ἱ.  Σύνοδον δὲν δίδει ὁ Ὑπ. Παιδείας.

➢ Δυνατότης παρεμβάσεως διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον.

➢ Οἱ Λατῖνοι καὶ τὸ ΠΣΕ εἰς τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης