Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.1.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Συγκλονιστικαὶ ἀποκαλύψεις καὶ ἐρωτήματα διὰ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης.

Σύγχρονοι ἡγιασμέναι μορφαὶ Γερόντων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταδικάσει τὰς κακοδοξίας καὶ τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ.

Γέρων Σάββας Λαυρεώτης: Ἀπειλεῖται εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους ἡ ἀμώμητος Πίστις μας καὶ τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπὸ βαρυτάτην ἀσθένειαν πάσχει τὸ Βατικανόν. Παραδέχεται ὁ Πάπας μὲ ὁμιλίαν του πρὸς τὴν Κουρίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Αἱ ἐναλλακτικαὶ θεραπεῖαι ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνοι διὰ τὴν σωματικὴν ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴν ὑγείαν.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἑορτάζομεν Χριστούγεννα, ἀλλὰ δὲν ἔχομεν κατὰ Χριστὸν ζωήν. 

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐναντίον ὅσων ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ Ἐκ­κλησίαι καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία διεσπάσθη.

Ὀφείλομεν νὰ τηρήσωμεν ἀμόλυντον τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις, τὰς κακοδοξίας καὶ τὴν πανθρησκείαν.

Σεβ. Γόρτυνος: Τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων ἡ αἰτία διὰ τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδος.

Αἱ βλάσφημοι καὶ αἱρετικαὶ ἀναφοραὶ τοῦ ἀνιέρου κορανίου διὰ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης