ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ακτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +302104514833 (19), Fax +3102104528332
 

  Πειραιεύς 1 Ιουνίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Η επικειμένη επίσκεψις του Αρχηγού της Παπικής θρησκευτικής κοινωνίας Βενεδίκτου 16ου εις την μεγαλόνησον Κύπρον προκαλεί δικαίως εντόνους συζητήσεις και αποκαλύπτει πολλών καρδιών διαλογισμούς. Ειδικώτερον η Αγιοπνευματική και Αγιοπατερική και θεολογικώς αρτία εκπεφρασθείσα θέσις των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών Κυρηνείας κ. Παύλου, Λεμεσού κ. Αθανασίου και Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα και των Θεοφιλεστάτων Χωρεπισκόπων Καρπασίας κ. Χριστοφόρου και Αμαθούντος κ. Νικολάου δια την αιρετικήν φύσιν του Παπισμού και την αποκοπήν αυτού εκ του ενός και μοναδικού Σώματος της Εκκλησίας και την κατακρήμνισίν του εις πλειάδα αιρετικών κακοδοξιών είναι και πασίδηλος και θεμελιούται και στοιχειοθετείται υπό της ενιαίας δογματικής και εκκλησιολογικής πίστεως της Αδιαιρέτου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας των πρώτων χιλίων χρόνων κοινού χριστιανικού βίου εκ της οποίας και απεκόπη και απετέλεσε την παρασυναγωγήν του «Ρωμαιοκαθολικισμού».

Ταπεινώς υποβάλλομεν εις τους ανωτέρω εξαιρέτους οιακοστρόφους και ποιμένας της αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου συγχαρητηρίους προσρήσεις δια την γενναίαν και εύηχον ομολογίαν αυτών, την οποίαν ασφαλώς εν σιωπή αποδέχονται και τα λοιπά μέλη της Ιεραρχίας εν Κύπρω. Εν ταυτώ ευλόγως φρονούμεν ότι αι δηλώσεις του Σεπτού Προκαθημένου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου δια των οποίων ταυτοποιεί την Εκκλησίαν με την ιδικήν του άποψιν, εγένοντο εν θερμώ και ακραδάντως πιστεύομεν ότι και ο ίδιος έχεται της αυτής πίστεως των ανωτέρω, ως άλλωστε κατά το παρελθόν το έχει εκφράσει στηλιτεύων την αιρετικήν Εκκλησιολογίαν του Παπισμού.

Βεβαίως ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται οιονδήποτε τόπον επιθυμεί ως έκαστος ελεύθερος πολίτης της υφηλίου, η απόδοσις όμως εκκλησιαστικών τιμών και αναγνωρίσεως ιεραρχικού αξιώματος με αναλόγους τιμάς και σχετικάς προσφωνήσεις αποτελεί απαράδεκτον κανονικώς ενέργειαν και ασφαλώς η πεποίθησις ότι επιθυμεί το σύστημα του Βατικανού να συνδράμη τα εθνικά ημών δίκαια είναι και αφελής και ανεπέρειστος και ιστορικώς έχει αποδειχθεί πλήρως η διπλωματική εχθρότης του Βατικανού κατά της Αδιαιρέτου και Ακαινοτομήτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας των δύο χιλιάδων ετών βίου και των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και του Ελληνισμού ως ταπεινού διακόνου Αυτής. Η πρόσκλησις υπό του Αρχηγού του Βατικανού δια την συνάντησιν εις την μεγαλόνησον Κύπρον μετ' Αυτού των πάσης φύσεως Ουνιτών ψευδεπισκόπων του Βατικανού επιμαρτυρεί απολύτως τα ανωτέρω.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης