Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἔντρομον τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ἀπό τό ἀντιπαπικό κίνημα τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ. Διαβεβαιώνει ὅτι εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον δέν θά προδοθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις.

Καίριες ἐπισημάνσεις τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Παρεδώσαμεν τά Ἅγια Μυστήρια εἰς τάς πόρνας, ἤτοι εἰς τάς αἱρέσεις καί εἰς τούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν».

Οἱ ἐπίσκοποι θά χωρίσουν τήν Πολιτείαν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ἐρήμην τῶν Πρεσβυτέρων; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

Ἡ αἵρεσις τοῦ ἐφησυχασμοῦ καί ὁ Οἰκουμενισμός. Καυτά ἐρωτήματα πρός τό Ἅγιον Ὄρος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Μαρκᾶ

Διεψεύσθη παταγωδῶς ἡ διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν δι᾽ «ἁρπαγήν τῆς Ἐκκλησίας.

  Μεθοδεύουν νέαν ἐπίθεσιν εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ σκοπόν τήν κατάργησίν του.

Συγκλονιστική ἐπιστολή τοῦ προσωρινῶς ἀπελαθέντος μοναχοῦ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπάντησις τοῦ Φαναρίου εἰς τάς ἐπικρίσεις τῆς Μόσχας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει «Βατικάνειες τάσεις».

Ἡ διαφορά τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν μετά τῶν Ἐσφιγμενιτῶν. Τοῦ κ. Γαβριἠλ Λαμψίδη.

«Μέ τήν Ὀρθοδοξίαν, τόν Χριστόν καί τήν προσευχήν διά μίαν νέαν Ἑλλάδα» ἐπισημαίνει ὁ μουσικοσυνθέτης κ. Σταμάτης Σπανουδάκης.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης