◇ Σεβ. Κυθήρων: Οἱ τρεῖς ἀπαραίτητοι ὅροι διά τόν διάλογον μέ τούς Παπικούς. Νὰ καταργήση ὁ Πάπας τὴν Οὐνίαν, νὰ ἀποκηρύξη τὰς δηλώσεις του ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀποκηρύξη τὰς αἱρέσεις του.
◇ Εἶναι οἱ ἑτερόδοξοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπαράδεκτος ἡ θεωρία περὶ «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν». Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
◇ «Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ὁ συγκρητισμὸς μεθοδεύουν τὸ ξερρίζωμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰς καρδίας μας», ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιόν του διά τήν Πεντηκοστήν ὁ Σεβ. Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.
◇ Συνήγορος τοῦ Κορανίου ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καλεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Ἱ. Σύνοδον νά σταματήση ἡ Ἐκκλησία πᾶσαν συνεργασίαν μέ τό «Σκάϊ», διότι ὁ «ὅμιλος Ἀλαφούζου» συνεχίζει νά ἀπομειώνη τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦν Χριστόν.
◇ Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος Γέρων Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου.
◇ Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἠγωνίσθησαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ἐνῶ πολλοὶ σύγχρονοι λαλοῦν διεστραμμένα, ἐτόνισεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ ἀντιοικουμενιστής Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης.
◇ Ἕν προφητικόν κείμενον ἀπευθυνόμενον πρός τούς Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς καί θεολόγους, τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου Ράσκας κ. Ἀρτεμίου.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδον νὰ ἐνεργήση διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν παρουσιάσεως βλασφήμου ἔργου κατὰ τοῦ Χριστοῦ.
◇ Θά ἐτόλμα ἔστω καί ἕνας πολιτικός νά εἴπη ὅσα ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης