Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Προκλητικόν τό Φανάρι ὑπερασπίζεται τήν αἵρεσιν τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας.
Ἀποκαλεῖ «ἀρρωστημένα μυαλά» ὅσους «ξεσκεπάζουν» τούς πατρομάχους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

◇ Καυτά ἐρωτήματα τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρός τούς Ὀρθοδόξους στυλοβάτας τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀποκαλύπτει τά σχέδια τῆς παναιρέσεως εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τονίζει πῶς ὁ Παπισμός ἐπιχειρεῖ νά ἀπορροφήση τήν Ὀρθοδοξίαν μέσῳ τῆς Οὐνίας.

◇ Εἰς τόν Πειραιᾶ ἑωρτάσθη αὐθεντικῶς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

◇ «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

◇ Νέο «ξέσπασμα» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας.

◇ Σεβ. Πειραιῶς: Χρειαζόμεθα ἕνα νέον πολιτικὸν προσωπικὸν, διὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν Ἑλληνισμόν.

◇ Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς: Μὲ λάβαρον τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς θεοφόρους Πατέρας νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰς αἱρέσεις..

◇ «Ὁ τελευταῖος κύκλος τῶν γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θὰ ἀποκαλυφθῆ ἀπὸ Πατέρας ὡς ἦτο ὁ π. Παΐσιος καὶ ὁ π. Πορφύριος» ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιον κήρυγμά του ὁ Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας.

◇ Ἀπὸ τὴν πατερικὴν εἰς τὴν ἁγιορειτικὴν ἀσκητικὴν παράδοσιν. Τοῦ κ.Ἰωάννη Τάτση.
◇ Ἑτοιμάζουν τὴν Μεγάλην Ἀλβανίαν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Τούρκων.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης