ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

61300 Γουμένισσα
αρ. πρωτ. 232

Εν Πενταλόφω,  τη  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος,
24η  Μαίου  2010 

Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσου
κ. Αθανάσιον

Αγίου Ανδρέου αρ. 306
Τ.Θ. 56091
3304  ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Πανιερώτατε, εξαιτούμεθα τας αγίας Υμών αρχιερατικάς ευχάς τε και ευλογίας.

Χαράν μεγάλην εχάρημεν σφόδρα άμα τη αναγνώσει της εν τω διαδικτύω δημοσιευθείσης Υμετέρας συνεντεύξεως εις την εφημερίδαν «Φιλελεύθερος». Εδοξάσαμεν τον Θεόν δια την καλήν ομολογίαν ην εδώκατε εν παρρησία και συνέσει. Ηγαλλίασε το πνεύμα ημών, βλέποντας Υμάς, έναν Ορθόδοξον Επίσκοπον, να αίρεται εις το ύψος των περιστάσεων, να διαλύη την σιωπήν, να στηρίζη το ταλαιπωρούμενον και σκανδαλιζόμενον ποίμνιον εις την πατρώαν αυτού πίστιν. Επιτέλους, Ορθόδοξος φωνή Ορθοδόξου επισκόπου! Και μάλιστα, αποπνέοντος το άρωμα της Αθωνικής ερήμου.

Ηγιάσθη το στόμα Υμών δια της καλής ταύτης ομολογίας. Ανεπαύσατε τα πλήθη των μοναστών και των πιστών, οίτινες οδυνώνται ορώντες τα αλλεπάλληλα ταπεινωτικά πλήγματα επί του αχράντου Σώματος του Κυρίου, την θεοίδρυτον Εκκλησίαν. Επιβεβαιώσατε εις την καρδίαν του ποιμνίου οία αληθώς είναι η πίστις των Πατέρων του και απετινάξατε θαρσαλέως την αιρετικήν αχλύν.

Επελέξατε δε μάλιστα όπως η συνέντευξις δοθή επί τη μνήμη των δεκατριών οσιο-μαρτύρων της Καντάρας, των υπό των Λατίνων μαρτυρησάντων, η δε συνέντευξις αύτη εδημοσιεύθη την ημέραν της Πεντηκοστής. Ως αληθώς, νέαν Πεντηκοστήν εζήσαμεν!!! Το Άγιον Πνεύμα παρεκίνησεν μεν Υμάς εις την καλήν ομολογίαν, ανέψυξε δε ημάς τους αναγινώσκοντας τα γλυκύτατα λόγια Υμών δια της δρόσου της Αυτού Χάριτος. Όασις εις την έρημον της απουσίας ορθοδόξου ομολογίας εις τα διεθνή βήματα.

Θερμώς ευχαριστούμεν Υμάς και προσευχόμεθα όπως το Άγιον Πνεύμα στηρίζη και ενισχύη Υμάς εις την περαιτέρω άρθρωσιν ομολογιακού λόγου, όπου και όποτε δεί.

Εκζητούντες τας ευχάς Υμών, άπαντες οι αδελφοί του Ιερού Κοινοβίου κατασπα-ζόμεθα την Υμετέραν τιμίαν δεξιάν.

  Ο  Καθηγούμενος
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

Συγχαρητήριος Επιστολή Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου Γουμένισσας στον Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Αρχείο .pdf (30/5/2010)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης