ΟΥΡΑΝΤΙΑ (Urantia)
Μία UFO – Σέκτα εἰς τήν Ἑλλάδα
 

Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Βασικό κεφάλαιο τῆς σύγχρονης παραθρησκείας καί ἀγαπημένο θέμα τοῦ ντιχριστιανικοῦ μωσαϊ- κοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι τό θέμα τῆς ὕπαρξης ξωγήινων ὄντων – UFO. Ἡ συστηματικῶς, λοιπόν, καί ποικιλοτρόπως καλλιεργούμενη νεοεποχίτικη καί ἀποκρυφιστική δοξασία [1] γιά τήν ὕπαρξη ἐξωγήινων  ντων, θά γίνει ἀφορμή, ὥστε νά δημιουργηθοῦν ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1950 ὁρισμένες UFO – σέκτες, ὅπως λ.χ. Οἱ Ραελικοί, Aetherius Society, Unarius Academy of Science, Heavenʼs Gate, Urantia, Ashtar Command, Ancient Astronaut ociety, κ.ἄ.

Ἡ διδασκαλία τους στηρίζεται στή δῆθεν ἐπαφή, πού εἶχαν μέ διάφορους τρόπους, οἱ ἱδρυτές τῶν ἐν λόγῳ σεκτῶν μέ ἐξωγήινους καί στίς ἀποκαλύψεις, πού τούς ἔγιναν ἀπό αὐτούς. Ταυτοχρόνως, στό χῶρο αὐτό ὑπάρχει ιά προσπάθεια σύζευξης τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης μέ τά παραδοξολογήματα ῶν ἐν λόγῳ σεκτῶν. Καί ἀπό πλευρᾶς Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας στό θέμα τῆς πίστης σέ ἐξωγήινους διαπιστώνεται ἡ ὕπαρξη ἑνός «ἐπιστημονικοθρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ» [2].

Μία, λοιπόν, ἀπό τίς UFO – σέκτες εἶναι καί ἡ Οὐράντια (Urantia). Πρόκειται γιά σέκτα, πού δημι- ουργήθηκε πό τόν ἐπηρεασμένο ἀπό τή Θεοσοφία καθηγητή τῆς Ἰατρικῆς στό πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου, Bill Sadler (1875–1965). Τό 1950 στήν ἴδια πόλη ἵδρυσε τήν ὀργάνωση ὐράντια. Σήμερα, διατηρεῖ παραρτήματα σέ διάφορα μέρη τῶν Η.Π.Α. καί σέ ἄλλες χῶρες. Δραστηριοποιεῖται μέσῳ δορυφορικῶν μέν, ὁμόκεντρων δέ ὀργανώσεων, ὅπως τήν "Urantia Society", τό “Fifth Epochal Fellowship” καί τό Urantia Foundation".

Ὡς "ἱερό βιβλίο", τό ὁποῖο θεωροῦν θεόπνευστο, ἔχουν τό Οὐράντια Βιβλίο" (Urantia Book), τό ὁποῖο εἶναι 2097 σελίδων καί, σύμφωνα έ ούς ἰσχυρισμούς τους, ἔχει γραφεῖ καθ᾽ ὑπόδειξη ἐξωγήινων ὀντοτήτων τά ἔτη 1934–35. Πρόκειται γιά κείμενο, πού σέ πολλά σημεῖα του θυμίζει ἔντονα τή διδασκαλία ἀρχαίων Γνωστικῶν συστημάτων [3] . Τό "Οὐράντια Βιβλίο" (Urantia Book) ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1955 στό Σικάγο, στίς Η.Π.Α.

Ἀπό τό Οὐράντια Βιβλίο" (Urantia Book) δέν ἀπουσιάζουν ἀναφορές σέ διάφορα βιβλικά πρόσωπα καί στή χριστιανική πίστη [4] . Ἡ ὅλη ὅμως νοηματοδότησή τους, κατ᾽ ἄκραν ἐπιείκειαν, μόνο ὡς παραδοξολογήματα ἤ φαντασιοκοπήματα μποροῦν νά θεωρηθοῦν. Ἡ ἐν λόγῳ κίνηση, ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἑλλάδα [5] .

Σημειώσεις

1. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ εἰδικός Γερμανός ἐρευνητής καί μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Γερμανικοῦ κοινοβουλίου γιά ῆς Σέκτες Dr. H. Hemminger: «Eine spezielle Form des Okkultismus in unserem technischen Zeitatler ist der UFO- Glaube, ih dem sich die Suche nach einem Jenseits in Form esoterischer Science Fiction ausdrückt». Βλ. H. Hemminger, Geister, Hexen, alloween. Esoterik und Okkultismus im Alltag.Ein Ratgeber für Eltern, 2004, σ. 137.

2. Βλ. J- P. Willaime, Kοινωνιολογία ῶν Θρησκειῶν, σ.106.

3. Πρβλ. B. Larson, ooks f Cults, 198710, σ. 355.

4. Bλ. L. A. Nichols – G. A. Mather – A. J. Schmidt, Encyclopedic Dictionary of Cults, Sects, and World Religion, 2006, σσ. 320–321

5. Βλ. .χ. ἕνα ἐκτενές καί ἀναλυτικό ἀφιέρωμα γιά τήν ἐν λόγῳ UFO – σέκτα ἀπό τόν Ἑλληνα ἐκπρόσωπο τοῦ Urantia Foundation, στήν Ἐφημερίδα Ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης, Νέα γῆ, τ. 5–6, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007, σ. 14εξ

Πήγή: Ορθόδοξος Τύπος  13-7-2012)


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης