ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος 

Μέ τήν ἱερά Ἀκολουθία ὁλοκλήρου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τιμήν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ χριστεπωνύμου λαοῦ καί τοῦ Γένους μας, τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὁλοκληρώθηκε σήμερα ἡ ἰδιαιτέρα περίοδος τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, πού ἀποτελοῦν ἐξαίρετη τιμή πρός τήν Παναγία μας, ἀλλά καί πνευματική χαρμόσυνο ὄαση τῶν πιστῶν ἐν μέσῳ τοῦ ἐντόνου πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Πανάχραντος Θεοτόκος καί πνευματική Ἄνασσα τοῦ κόσμου δέν εἶναι μόνον Ἐκείνη ἡ ὁποία ἔδωσε στόν Θεό Λόγο καί Βασιλέα τῶν ὅλων τήν ἀνθρώπινη φύση Του ἐκ τῶν ἁγνῶν καί παρθενικῶν αἱμάτων Της, ἡ «κογχύλη ἡ ἐξ αἱμάτων Αὐτῆς πορφύραν θείαν βάψασα τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων», γενομένη οὕτως «αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως»· εἶναι ἐπίσης πάντοτε ἡ «ἰσχύς καί ὀχύρωμα τῶν ἀνθρώπων», ἡ πνευματική καταφυγή τῶν ἀγωνιζομένων κατά τῶν θλίψεων καί πειρασμῶν τοῦ διαβόλου, εἶναι «λιμήν καί ὁρμητήριον ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων καί τῶν σκανδάλων πάντων τοῦ πολεμήτορος». 

Ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ὁλοκλήρου, τῶν 24 Οἴκων τῶν Χαιρετισμῶν, ἐτελέσθη καί στήν καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μονή ἀπόψε, ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ἀπό τίς 18:00 καί ἑξῆς, μέ τή συμετοχή πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῶν πέριξ καί τῶν μακράν. Τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, στήν ὁποία συμμετέσχον μεταξύ ἄλλων καί λεωφορεῖα προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, προεξῆρξε ὁ Ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Παντοκράτορος Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Κύριλλος.

Ἁκολουθοῦν φωτογραφίες ἐκ τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης