O. Protoprezbiter Profesor John S. Romanides

Jaka zachodzi różnica między prawosławnym a heretykiem?

Wyjątek z książki „Teologia patrystyczna”

Uważam, że możemy rozpoznać podstawową różnicę między nimi, jeśli weźmiemy nauki medyczne za przykład. Mamy oto lekarzy należących do izby lekarskiej, jeśli zaś lekarz do niej nie przynależy, nie może wykonywać swego zawodu. Dla uzyskania tych uprawnień lekarz musi być nie tylko absolwentem wpisanej do rejestru szkoły medycznej, ale również członkiem izby lekarskiej. Te same wstępne wymagania odnoszą się do prawników. Umiejętności te poddawane są ciągłej kontroli, ponieważ jeśli jeden z nich zbacza z prawidłowego wykonywania swego zawodu, sądzony jest przez stosowny organ stowarzyszenia zawodowego, którego jest członkiem, i zostaje wydalany z tego ciała zawodowego.

To samo wszakże ma miejsce w Cerkwi. Odpowiednia procedura wewnątrz Ciała Cerkwi, czyli wyzbycie się członka, nazywana jest „ekskomuniką”. Jeżeli odnosi się do członka, który piastuje godność cerkiewną, wówczas określana jest mianem „złożenia”. Oto jak heretycy wyłączeni są ze wspólnoty Ciała Cerkwi: podobnie jak w dziedzinie medycyny „znachor” (fałszywy lekarz) nie może być dopuszczony do procesu leczenia, tak również w Cerkwi nie jest możliwe dla heretyka, aby leczył ludzkie dusze, gdyż będąc heretykiem nie wie, jak (ani nie jest w stanie)leczyć. W ten sam sposób zatem, jaknie może nigdy zachodzić związek międzyizbą „znachorską” a izbą lekarską, nie jest także możliwe, aby istniał związek prawosławnych z heretykami. Prawdziwym lekarzem nie jest ten, kto jedynie rozczytuje się w ogromie książek medycznych, lecz ten, kto ukończył uniwersytet medyczny i odbył przy tym długoterminową praktykę pod okiem doświadczonego profesora, aby udowodnić zdatność do leczenia chorych. 

 

Przekład: dr Paweł P. Wróblewski, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

       
Print-icon 

Login-iconLogin