Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.10.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τὸ Πατριαρχεῖον ἀπαντᾶ εἰς δημοσίευμα τοῦ «Ο.Τ.». Ἐπίσημος ὁμολογία ἀποτυχίας τῶν διαλόγων.

➢ Ἡ «μετάφρασις τῶν ἕξ» κρινομένη ὑπό τό φῶς τῆς Παραδόσεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

➢ Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεσις εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ. Θ. 

➢ Περὶ τὰ Θρησκευτικά. Τοῦ Ἀρχιμ. Κων/νου Ραμιώτου, Πτυχ. Θεολογίας - τ. Δικαστοῦ.

➢ Πατρ. Ἀθηναγόρας πρὸς Κ. Μελισσαρόπουλον: «μελετοῦμεν αὐτὸ ἐν μυστικῇ μεθ᾽ ὑμῶν ψυχικῇ ἐπικοινωνίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτι πλουτιζόμεθα ἐκ τῶν ὑψηλῶν σκέψεων τῆς ἡμετέρας Ἐντιμότητας. Ταῦτα δὲ πάντα... ἔχουσι τοποθετήσει τὴν ὑμετέραν Ἐντιμότητα εἰς τὴν γενναία καὶ τετιμημένην παρεμβολὴν τῶν συμμετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν». Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Παν. Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: «Ζοῦμε στὴν Πόλη, ἀλλὰ ἔχουμε τὸ βλέμμα μας στὴ συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη».

➢ Πιθαναὶ ἐξελίξεις εἰς τὸ ζήτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς;

➢ Ἄνευ οὐσίας ἡ ἐπιμονὴ τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς.

➢  Διατὶ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀναγινώσκη τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Τὸ μαρτύριον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων ἀπὸ Παπικοὺς Οὐνίτες Οὐστάσι, καταδεικνύει τὸ “ἐπιβεβλημένον’’ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς τὴν Σερβίαν; Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢  Ὁ Νόμος τροφοδοτεῖ τήν ἐπιθυμίαν; Τοῦ Παναγιώτου Νικ. Γκουρβέλου, Καθη­γη­τοῦ- Θεολόγου, Master Θεολογίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης