Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Σχέδιον διὰ τὴν κατάργησιν τῶν Ἱ. Μητροπόλεων κατὰ τὸ ἥμισυ εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως; Εἰς τὸ προσκήνιον πρότασις, ἡ ὁποία διετυπώθη ὑπὸ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Ἀλεξ. Παπαδοπούλου εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ μνημονίου.

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον.

Ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ διεθνῆ κέντρα τοῦ Σοδομισμοῦ καὶ ἕνδεκα χώρας.

Θέλομεν νέους Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἁγίαν ζωήν των θὰ ὁμολογοῦν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Ἑλλὰς χρειάζεται πολιτικούς, ὅπως ὁ Ἰ. Καποδίστριας.

«Λύκοι βαρεῖς» κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον οἱ αἱρετικοί, ἐτονίσθη εἰς ἀντιαιρετικὴν ἑσπερίδα τῆς Ἱ. Μ. Βερροίας.

«Ὁ παραλογισμὸς τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Ἔχει ἡ Ἑλλάδα μας ἀνάγκη τὶς σπουδὲς βίας;». Γράφει ὁ κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας.

Ἐπιβεβαιώνονται αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς διὰ τὰ φθηνὰ ναρκωτικὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Περὶ ὀγδόης καὶ ἐνάτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀλλὰ καὶ περί… Πουσὰν οὔτε λέξις ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ πρόσληψις ἀρχαίων ἑλληνικῶν μυθευμάτων ἀπὸ τὸν σύγχρονον ἀποκρυφισμόν. Ἡ περίπτωσις τῆς Ἀτλαντίδος. Τοῦ πρωτ. π. Β. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ νέος ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδος ἔχει ἐχθρικὰς τάσεις πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Ἱ. Κλῆρον.

Χριστιανοί, Γρηγορεῖτε! Ἕλληνες, Γρηγορεῖτε! Τοῦ Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης