Ο Προτεσταντισμός
Του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Τι είναι αίρεσις

Είχαμε  αναφερθή την περασμένη φορά εις το θέμα γενικά της αιρέσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα: Τι είναι αίρεσις;

 Αίρεσις είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος∙ δηλαδή  είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήση το μυστήριον του Θεού. Και όταν προσπαθή ο άνθρωπος να το κατανοήση, θέλει να το κατατάξη μέσα εις τα λογικά κατηγορήματα∙ δηλαδή θέλει να λογικοποιήση κάτι που είναι πέρα από την λογική. Στην προσπάθεια του όμως να λογικοποιήση, να κάνη λογικό δηλαδή, εκείνο το οποίον δεν μπαίνει μέσα στα στενά όρια της λογικής, κατ' ανάγκην θα ξεφύγη∙ κι αφού θα ξεφύγη, αυτό είναι αίρεσις. Ώστε λοιπόν αίρεσις πάντοτε είναι η λογικοποίησις του λόγου του Θεού, της αποκαλύψεως επειδή πάντα, επαναλαμβάνω, η αποκάλυψις είναι υπέρ λόγον, είναι πιο πάνω από την λογική.

Ο Θεός, επί παραδείγματι, λέγει στον Αβραάμ: «Θα γεννήσεις παιδί τώρα που είσαι εκατό χρονών.» Αν ο Αβραάμ βάλη την  λογική, θα πη: «Πως είναι δυνατόν αυτό να γίνη;». Και από τη στιγμή που θα βάλη την λογική, θα λογικοποιήση δηλαδή αυτό που του αποκαλύπτεται, αμέσως θα το απορρίψη και θα πη: «Δεν είναι δυνατόν είμαι εκατό χρονών!»... για να διαβάσετε την συνέχεια πατήστε εδώ

    Τι είναι αίρεσις
    Διάβολος και ανθρώπινος εγωισμός: οι γεννήτορες της αιρέσεως.
    Ο διεφθαρμένος βίος αιτία αιρέσεως
    Η υπερηφάνεια αιτία αιρέσεως
    Η αίρεσις διακρίνεται σε τρεις τομείς
    Τα όπλα της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων
    Η επάρκεια  των όπλων της Εκκλησίας
    Η Ουνία
    Η μέθοδος  του δουρείου ίππου
    Αντιμετώπισης αυτών των αιρέσεων
    Λεπτόν πράγμα η αίρεσις
    Η έξαρσις του Προτεσταντισμού
    Πως προέκυψε ο Προτεσταντισμός
    Τα αίτια
    Η αφορμή
    Η Ρώμη αφορίζει τον Λούθηρο - Έναρξις του Προτεσταντισμού
    Απορρίπτουν και τα Μυστήρια
    Δεν αποδέχονται όλα τα βιβλία του Κανόνος της Αγίας Γραφής
    Πιστεύουν εις τον απόλυτον προορισμόν
    Ερμηνεύουν υποκειμενικά την Αγίαν Γραφήν
    Πολλαπλασιάζουν τον πάπαν
    Διαιρούνται διαρκώς
    Αρνούνται και το δόγμα της Αγίας Τριάδος!....
    Προτεσταντική εκκλησία: ένας λανθασμένος όρος
    Η εξάπλωσις του Προτεσταντισμού
    Η δράσις των Προτεσταντών εις την Ορθόδοξον Ανατολήν
    Η δράσις των Προτεσταντών εις την Ελλάδα
    Μέτρα της Εκκλησίας κατά του Προτεσταντισμού
   Η εγκύκλιος της εν Κων/πόλει Συνόδου του 1836 -Ο Μοναχισμός ανιχνευτής των  αιρέσεων
    Η στάσις μας απέναντι στους ποικίλους αιρετικούςΟμιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτηλιναίου με αναφορά και σε Εκκλησιαστικές Συνόδους που κατεδίκασαν στο Παρελθόν τον Προτεσταντισμό ως αίρεση. (2/11/09)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης