ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 525

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
ἅγιοι Συνοδικοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλογεῖτε·

Εὐσεβάστως προάγομαι, εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4272/1799/21-9-2020 Ὑμετέρου ἐπείγοντος ἐγγράφου, ἀφορῶντος εἰς τό ἐνδεχόμενον τῆς ἀναβολῆς τῆς Τακτικῆς, κατά μῆνα Ὀκτώβριον, Συνελεύσεως τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά καταθέσω τήν ταπεινήν γνώμην μου ὡς κάτωθι:

1. Συμμερίζομαι πρός στιγμήν τήν ἄποψιν πολλῶν Σεβασμιωτάτων ἁγίων Ἀδελφῶν, αἰτούντων τήν ἀναβολήν τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱεραρχίας μας δι’ εὐθετώτερον χρόνον, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί τῆς ἐπιδεινώσεως τῶν ὑγιεινομικῶν συνθηκῶν εἰς τήν Περιφέρειαν Ἀττικῆς.

Ὅμως, δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου παρατείνεται ἐπ’ ἀόριστον ἡ ἀπουσία τοῦ Κυριάρχου Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) ἐκ τῆς διαχειρίσεως ἑνός τόσον σημαντικοῦ καί νευραλγικοῦ διά τήν πνευματικήν ζωήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας θέματος, οἷόν ἐστι τό τῆς Θείας Λατρείας, Θείας Κοινωνίας καί τοῦ ὁσημέραι ἐπιβαλλομένου νέου τρόπου ζωῆς εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τό λογικόν μας ποίμνιον, μέ ὅσα τοῦτο συνεπάγεται. Ἔκλεισαν οἱ Ἱεροί Ναοί, κατεπολεμήθη -καί καταπολεμᾶται λυσσωδῶς- καί ἀπηγορεύθη ὑπό σκοτεινῶν δυνάμεων ἡ Θεία Κοινωνία κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Κυριακήν τοῦ Πάσχα. Κατεπιέσθη ἀφορήτως ὁ Χριστώνυμος λαός τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐνῷ ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) ἐλάμβανε ὀρθάς καί κανονικάς Ἀποφάσεις διά τήν ἀκώλυτον συνέχισιν τῆς Θείας Λατρείας καί τήν εἴσοδον εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ δύο γνωστοί Ὑπουργοί μέ τάς Κ.Υ.Α. ἠγνόησαν παντελῶς τάς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου (βλ. ἡμέτερον ἔγγραφον πρός τήν Δ.Ι.Σ. ὑπ’ ἀριθ. 256/28-4-2020) καί τάς συνταγματικάς ἐπιταγάς περί ἐλευθέρας Θείας Λατρείας. Ἡ ὀλιγαρχία τῶν συναρμοδίων Ὑπουργῶν τῶν Κ.Υ.Α. καί ἡ ἀπόρριψις τῶν Ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ., ἐρήμην τῆς Ι.Σ.Ι., ἔφεραν τά γνωστά ἀποτελέσματα. Καί τώρα, ἀναβαλλομένης τῆς Συνελεύσεως τῆς Ι.Σ.Ι., τά ἴδια καί χειρότερα θά ἐπακολουθήσουν, καθότι οἱ «προφῆται», ἀφοῦ ἀπέτυχον εἰς τόν στόχον των νά κλείσουν τούς Ἱερούς Ναούς μας τό τριήμερον τοῦ Δεκαπενταυγούστου (14, 15 καί 16 Αὐγούστου ἐ.ἔ.), προλέγουν ὅτι θά κλείσουν τάς Ἐκκλησίας μας κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων, ὁπότε θά ἀναστατωθῆ καί πάλιν ὁ φιλόχριστος Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός μας. Αὐτός εἶναι ὁ ἰσχυρός προβληματισμός μου.

2. Θά παρεκάλουν, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, πρό τῆς ἐνδεχομένης λήψεως Ἀποφάσεως διά τήν ἀναβολήν τῆς συγκλήσεως τῆς Ι.Σ.Ι., νά μελετήση ἡ Δ.Ι.Σ. τά πορίσματα τοῦ Διεθνοῦς Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου: Ἐπιστήμη καί Κοινωνία στόν Πόλεμο τῆς Πανδημίας, τό ὁποῖο συνεκλήθη προσφάτως ἐν Ἀθήναις (19 καί 20 Σεπτεμβρίου 2020) καί ἐξέφραζε τό σύνολον τῆς ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς κοινότητας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλου τοῦ κόσμου, συμμετεῖχαν δέ κολοσσοί τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης καί ἡ Ἀνεξάρτητη συμμαχία Ἰατρῶν τῶν Ἀθηνῶν.

Εἰς τό Διεθνές αὐτό Ἰατρικόν Συνέδριον, Μακαριώτατε, γίνονται σημαντικές ἀποκαλύψεις περί τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ. Θά ἐκπλαγῆτε, ἐάν ἔχετε τόν χρόνον νά παρακολουθήσετε μέσῳ Internet τούς διακεκριμένους ὁμιλητάς – Καθηγητάς Ἰατρικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων ὅλου τοῦ κόσμου (ὡρισμένοι ἐξ αὐτῶν εἶναι καί νομπελίστες). Ἀναφέρονται εἰς τόν χαρακτηρισμόν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς πανδημίας καί μέ στατιστικά στοιχεῖα τόν ἀπορρίπτουν. Ὁμιλοῦν διά τό γενόμενον ἐν Ἑλλάδι lockdown, τό ὁποῖον ἐχαρακτήρισαν ὄχι μόνον ὡς μή καλῶς γενόμενον, ἀλλά καί ὡς ἐπιζήμιον διά τήν ὑγιείαν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν οἰκονομίαν. Χαρακτηρίζουν ὡς ὑπερβολικούς τούς χαρακτηρισμούς διά τήν δραστικότητα τοῦ κορωνοϊοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων ἰῶν τῆς γρίππης, τοῦ πνευμονιοκόκου κ.ἄ. Κάμνουν λόγον διά τήν διόγκωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κρουσμάτων, καθώς ὑπολογίζονται εἰς αὐτά καί οἱ ἀσυμπτωματικοί. Τάσσονται κατά τῆς χρήσεως τῆς μάσκας ἀπό τούς ὑγιεῖς ἀνθρώπους καί ἀπό τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν. Ὁμολογοῦν ὅτι ἡ μάσκα ἐπεβλήθη ὡς ὑποχρεωτική -κακῶς κάκιστα- διά πολιτικο-οἰκονομικούς λόγους καί ὄχι διά ἰατρικούς, κ.λπ, κ.λπ. Ὁ Καθηγητής τῆς καρδιολογίας κ.Γιαννουλόπουλος εἰς μίαν προηγουμένην ἐκπομπήν εἶπε ὅτι τό Διεθνές αὐτό Ἰατρικόν Συνέδριον ἐκάλεσε τιμητικά καί τούς γνωστούς λοιμωξιολόγους κ.κ. Τσιόδραν καί Μόσιαλον διά νά τούς ὑποβάλουν διαφόρους ἐρωτήσεις.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Νομίζω ὅτι ἡ διαδικτυακή παρακολούθησις τοῦ πολύ σπουδαίου αὐτοῦ Διεθνοῦς Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου θά συντελέσῃ εἰς τήν ἐν πολλοῖς ἀπομυθοποίησιν τῆς ἱστορίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί θά πεισθῆτε μετά τῆς Δ.Ι.Σ. ὅτι δέν εἶναι τόσον τραγικά, ὅσον παρουσιάζονται τά πράγματα.

Δι’ αὐτόν τόν λόγον ταπεινῶς φρονῶ ὅτι δέν πρέπει εἰς τάς κρισίμους αὐτάς ἡμέρας, τάς ὁποίας διάγομεν, νά ἀναβάλωμεν τήν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας μας. Πρέπει νά προλάβωμεν καί ὄχι νά μᾶς προφθάσουν τά προσδοκώμενα. Διότι ἄλλως, ἐάν ἡμεῖς ὑποχωρήσωμεν, θά παραλύσῃ εὐκολώτερον ὁ Κρατικός μηχανισμός μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Οἱ προβεβηκότες τῇ ἡλικίᾳ καί πάσχοντες Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, ἄς μείνουν ἐπί τοῦ παρόντος εἰς τά μετόπισθεν, διότι «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Ἀφοῦ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τήν αἴθουσαν συνεδριάσεων, πιστεύομεν ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν ἀκινδύνως αἱ Συνεδρίαι μας.

Ἐξαιτούμενος, ὅθεν, τάς Ὑμετέρας εὐχάς ὑποσημειοῦμαι,

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης