Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 12ης Ἰουλίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Ἀλλοτρία καὶ ξένη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν ἡ διδασκαλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Φοβερόν «κατηγορῶ» εἰς ἐπιστολήν τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρός τήν Κεφαλήν τοῦ Φαναρίου.

Ἀναζητοῦμεν τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁμιλεῖ περὶ διηρημένης ἐκκλησίας ἀντὶ διὰ σχισματικοὺς καὶ αἱρετικούς, εἰς ἐπιστολήν του πρός τόν Πάπαν Φραγκίσκον.

Μετὰ τὸν ἦχον τῆς καμπάνας τί ἄλλο θὰ θυσιάσετε, Μακαριώτατε, πρὸς χάριν τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος;

Ὁ Σεβ. Σερρῶν ἐναντίον τῆς καταργήσεως τῆς «Κυριακῆς Ἀργίας», ἀλλά καί τῶν πιστῶν, πού δέν Ἐκκλησιάζονται.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης διά τά αἴτια τῆς κρίσεως.

Αἱ συνταρακτικαί ἀποκαλύψεις τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ο.Ε καί τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμ. π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου διά τά σχέδια τῶν ἰσχυρῶν νά νομιμοποιήσουν τόν σοδομισμόν δικαιώνονται.

Οἱ οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου ἀδυνατοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ ἐθνικὰ θέματα.

Ὁ Τζόρτζ Σόρος εἰς τάς Ἀθήνας διά «στήριξιν» τῶν λαθρομεταναστῶν μουσουλμάνων.

Ἀπάλειψιν τῶν λέξεων «Ὀρθοδοξία» καὶ «Χριστιανικὴ Θρησκεία» ἐζήτησαν οἱ βουλευταὶ τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης