ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

(Γρηγοριανόν) 09/11/2008   (Ιουλιανόν) 27/10/2008.

 


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

       Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τῶν Ἀρμενίων κληρικῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν καταγγέλλει διεθνῶς.
       Πέραν τῶν ἄλλων προβλημάτων, τά ὁποῖα ἐδημιούργησαν οἱ Ἀρμένιοι εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Φωτός καί τό ἐτήσιον σάρωμα  τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ, σήμερον, διά τετάρτην φοράν ἐντός ἑνός ἔτους, ἐξήγαγον βιαίως τόν Ἑλληνορθόδοξον φύλακα ἐκ τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.
       Ἡ παρουσία τοῦ φύλακος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐντός τοῦ Κουβουκλίου, διαρκούσης τῆς λιτανείας τῶν Ἀρμενίων πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου κατά τήν ἑορτήν αὐτῶν τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τήν Α' Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων καί τό Μέγα Σάββατον, εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων, μαρτυρούμενον ἀπό γραπτάς πηγάς τοῦ παρελθόντος καί ἐπιβεβαιούμενον ἀπό ἐμπείρους Ἁγιοταφίτας διακονητάς τοῦ παρόντος καί ἀπό μέλη τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.
       Παρά τάς περί τούτου συζητήσεις εἰς τήν Ἐπιτροπήν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος ἐξ Ὀρθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων, παρά τήν διεξαχθεῖσαν ἀλληλογραφίαν, παρά τήν ὕπαρξιν φωτογραφίας ἡμετέρου κληρικοῦ ἐντός τοῦ Κουβουκλίου κατά τήν ἑορτήν αὐτῶν τοῦ τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1991 καί παρά τά ἐπιχειρήματα ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου σήμερον, οἱ Ἀρμένιοι δέν ἐπείσθησαν νά ἐπιτρέψουν τήν εἴσοδον τοῦ φύλακος ἡμῶν ἐντός τοῦ Κουβουκλίου. Οὕτως ἡ μόνη λύσις δι' ἡμᾶς πρός ὑποστήριξιν τοῦ δικαιώματος ἡμῶν ἦτο νά ἐμποδίσωμεν μέ εἰρηνικήν διαμαρτυρίαν τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς λιτανείας αὐτῶν.
       Εἰς τό σημεῖον τοῦτο οἱ Ἀρμένιοι, μή σεβόμενοι τήν ἱερότητα τοῦ χώρου, ἐκτύπησαν καί ἐπλήγωσαν Ἁγιοταφίτας μοναχούς καί ἐξετράπησαν εἰς ἐγκληματικήν βίαν ἐναντίον τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας. Αἱ βιντεοσκοπημέναι σκηναί ὁμιλοῦν ἀφ' ἑαυτῶν καί ὡς ἐκ τούτου περιττεύει ὁ σχολιασμός αὐτῶν.
       Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παραμένει ἀνυποχώρητον εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν ἀπαραγράπτων δικαιωμάτων του εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, πιστόν εἰς τάς ἀρχάς τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος (Status Quo) καί τῆς ἐπιλύσεως τῶν προσκυνηματικῶν διαφορῶν μέ τόν διάλογον καί λυπᾶται διά τόν σκανδαλισμόν τῶν συνειδήσεων ἐκ τοῦ ἐπεισοδίου τούτου, τό ὁποῖον ἀληθῶς πάσῃ θυσίᾳ προσεπάθησε νά ἀποτρέψη.

 

 

Ἱεροσόλυμα, 9.11.2008

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Αγγλικό ΚείμενοPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης