ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476e-mail: [email protected]

Επιστολή Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῆ 20ῃ/10/2015 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶςκ.κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολήν πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο με ἀφορμήτό θόρυβο πού ἔχει ἐγερθεῖ ἀπό μερίδα τοῦ Τύπου ἐξαιτίαςψευδῶν και κακοηθεστάτων σπερμολογιῶν.
 

ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 1150                                         Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ Ὀκτωβρίου 2015
 

Προς τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Νικόλαον Παρασκευόπουλον
Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Και Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
 

 

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Μετά πολλῆς θλίψεως και βαθυτάτου παραπικρασμοῦ ἀναγκάζο-μια να ὀχλήσω την Ὑμετέρα Ἐξοχότητα ὑπερασπιζόμενος την ἠθική ἀκεραιότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς την ὁποία διαποιμαίνω καί διαμαρτυρόμενος ἐντονώτατα διά την ἐγκληματική ἀπόπειρα ἐμπλοκῆς προσώπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς εἰς τήν κακουργηματική και ἀποτρόπαια δίκη διά την διακίνησι δύο τόνων θανάτου-ἡρωΐνης πού ἐκδικάζεται εἰς την πόλι τοῦ Πειραιῶς.

Ἐπειδή Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ ὙμετέρουὙπουργείου, ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, καί ἡ φερομένη ὡς «πιεσθεῖσα» Ἐφέτης κ. Ἀργυρώ Ἀρναούτη-Μπλέτσα, την ὁποία οὔτε ἐξ ὄψεως γνωρίζομε, με Ἀπόφαση Ὑμετέρα Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΝΠΔΔ τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου, Ἑταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς καί ἡ ὁποία ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀσθενεῖ ἀπό 15 Αὐγούστουἐ.ἔ. με ἰσχαιμική νόσο, παρέλειψαν ἀπαραδέκτως να ἀπαντήσουν εἰς τάς χυδαιολογίας καίτά σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας εἰς βάρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τῆς ὁποίας σταθερά καί μόνιμος θέσις εἶναι ὅτι οἱ διακινηταί τοῦ θανάτου τῶν παραισθησιογόνων και ναρκωτικῶν οὐσιῶν δέον να κολάζωνται μέτ όσας φοράς ἰσοβίου καθείρξεως δι’ ὅσα γραμμάρια θανάτου διακινοῦν, εἰς ἔνδειξιν ζωηροτάτης διαμαρτυρίας ἀποσύρομεν τον ὑφ’ ἡμῶν προταθέντα Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δανιήλ Ψωΐνον, Προϊστάμενον τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς διορισθέντα δυνάμει τοῦὑπ’ ἀριθμ. 205/4.6.2011 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ ἀπό μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς και ἀπαγορεύομεν τοῦ λοιποῦ οἱανδήτινα πνευματικήν σχέσι τοῦ συγκεκριμένου ΝΠΔΔ τοῦ ὙμετέρουὙπουργείου, με οἱονδήποτε Κληρικό τελοῦντα ὑπό τήν ἡμετέρα ποιμαντορίαν. 

Εἶναι ἀδιανόητος ἡ ἀδιαφορία πού ἐπέδειξαν αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου ἐνώπιον τῆς ἀφορήτου κακότητος καί τῆς σπερμολογίας εἰς βάρος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως καί κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίαςκαί ἀποτελεῖ ἁπτή ἀπόδειξη τῆς κακοδαιμονίας και τῆς παθογένειας τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
Τήν πλήρη εὐθύνη για την Ἀπόφαση ἡμῶν ἐνώπιον Θεοῦ και ἀνθρώπων την ἔχουν αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ ὙμετέρουὙπουργείου, ἡ Εἰσαγγελίατοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ «ἐμπλεκομένη» κ. Πρόεδρος και ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἐνορχίστρωσαν καί διακίνησαν τις ἐλεεινότητες αὐτές. 

Αὐτά εἶναι τά φοβερά προβλήματα τῆς Δικαιοσύνης Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, πού ὀφείλετεμέ τήν διακρίνουσα Ὑμᾶς εὐθυκρισία, να ἐπιλύσετε και ὄχι ἡ θεσμοθέτησις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας πού ἐξαγγείλατε κατά τάς προγραμματικάς δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως.  
Μετά τιμῆς
 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 

 

Κοινοποιήσεις:
1. Δ.Σ. Ἑταιρείας Προστασίας ἈνηλίκωνΠειραιῶς

2. Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δανιήλ ΨωΐνονPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης