Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 2017

Κύριον
Νικόλαον Τόσκαν
Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Προστασίας τοῦ Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε Ὑπουργέ,

Σᾶς γράφω τήν παροῦσαν ἐπιστολήν μέ μεγάλην ἀγωνίαν, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τήν δεινήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν περιέλθει αἱ Ἐπαρχίαι Πωγωνίου καί Κονίτσης, ἐξ  ἐπόψεως ἀσφαλείας, ὡς πρός τήν κακοποιόν δρᾶσιν ἀτόμων προερχομένων ἐξ Ἀλβανίας.

Προσφάτως, (27.10.2017), διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἔλαβον ἐπιστολήν ἀπό τόν πρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καστάνιανης Πωγωνίου, κ. Δημήτριον Παπαγιάννην, εἰς τήν ὁποίαν ἐξιστορεῖ τήν ἐκεῖσε δραματικήν κατάστασιν, καί τῆς ὁποίας ἀκριβές φωτοαντίγραφον ἀποστέλλω συνημμένως ὑμῖν.

Κύριε Ὑπουργέ,

Παρά τό γεγονός, ὅτι, κατά καιρούς, ἔχομεν λάβει καθησυχαστικάς ὑποσχέσεις, ἐν τούτοις οὐδέν ἔχει – ἐν τοῖς πράγμασιν – ἐφαρμοσθῆ. Διότι τά ἀστυνομικά τμήματα ἔχουν ἀποδυναμωθῆ, παρομοίως δέ συμβαίνει καί μέ τά τμήματα «συνοριακῆς φύλαξης». Ἀτυχῶς, πολύ συχνά, ἰδίως ἐπ᾽ ἐσχάτων, οἱ ἄλλως καλοί καί δραστήριοι ἄνδρες των ἀπασχολοῦνται μέ ἀλλότρια καθήκοντα, μακράν τῆς περιοχῆς μας, ἡ ὁποία, οὕτω πως, μένει ἀθωράκιστος ἔναντι τῶν ποικίλων ἀδιστάκτων κακοποιῶν.

Κύριε Ὑπουργέ,

Αἱ δύο Ἐπαρχίαι Πωγωνίου καί Κονίτσης – γειτνιάζουσαι ἀμέσως μέ τήν Ἀλβανίαν -  κινδυνεύουν τά ἔσχατα. Συνεχῶς, δέχομαι ἐκκλήσεις διά νά παρέμβω. Τό ἔχω πράξει κατ᾽ ἐπανάληψιν. Τό πράττω καί τώρα, ἀπευθύνων πρός ὑμᾶς τό παρόν δραματικόν S.O.S. Καί δέν λέγω «ζητῶ», ἀλλά ἀπαιτῶ ἀπό τήν Πολιτείαν νά ἐπιδείξῃ, ἐπί τέλους, τό ἐνδιαφέρον της διά τήν Ἐπαρχίαν Πωγωνίου ἰδίως, ἀλλά καί Κονίτσης. Διότι, ἄλλως, ὁ ἀκριτικός πληθυσμός «θά πάρῃ τά μάτια του»  καί θά φύγη ! Ὁπότε, ὁ τόπος αὐτός, μέ τάς πολλάς ἐθνικάς περγαμηνάς, θά ἐρημώσῃ, ὅ μή γένοιτο. Καί, βεβαίως, τήν εὐθύνην θά φέρῃ ἀκεραίαν ἡ Πολιτεία, ἐάν συνεχίσῃ νά ἀδιαφορῇ διά τό φλέγον αὐτό ζήτημα.

Κύριε Ὑπουργέ,

Σᾶς τό λέγω εὐθέως καί ἄνευ περιστροφῶν: Τό πρᾶγμα δέν πάει ἄλλο. Πράξατε, ὅ,τι δεῖ διά τήν σωστήν καί ἀποτελεσματικήν ἀστυνόμευσιν τῆς περιοχῆς μας. Εὐελπιστῶν δέ ὅτι τό δικαιότατον τοῦτο αἴτημά μου θά γίνῃ εὐμενῶς δεκτόν παρ᾽ ὑμῶν, καί ὅτι δέν θά χρειασθῆ νά ἐπανέλθω, Διατελῶ

Ἀγωνιῶν εὐχέτης ἐν Χριστῷ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης