Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἐφώναζε: «Ἄξιος, Ἄξιος» εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ μονοφυσίτου Πατριάρχου. Προηγουμένως εἰς μήνυμά του ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀνεγνώριζε «ἀποστολικὴν διαδοχήν» εἰς τὴν αἱρετικὴν χριστιανικὴν «Ἐκκλησίαν» τῶν Κοπτῶν.

◇ Ἀντιδρᾶ ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβίας εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα.

◇ Δέν θά προλάβουν…

◇ Ἡ ἐκλογή Βοηθῶν καί Τιτουλαρίων Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλάδος κανονικῶς καί νομικῶς. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.

◇ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνων: Εἴμεθα πλησίον τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

◇ Τό «καθεστώς Μπερίσα» εἰς τήν Ἀλβανίαν ἐπλαστογράφησεν ὅλα τά στοιχεῖα τῆς ἀπογραφῆς διά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

◇ «Φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας». Προτεσταντικὴ προσηλυτιστικὴ κίνησις. Δούρειος ἵππος εἰς τὴν Θεολογικὴν σχολὴν Θεσσαλονίκης.

◇ Αἰφνιδίως Αἴγυπτος καί Λιβύη εἰς τό «πλευρόν» τῆς Τουρκίας διά τό θέμα τῆς ἀνακηρύξεως τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν.

◇ Μέ μεγάλην ἐπιτυχίαν ἡ ἐκδήλωσις «Ἡ Ρωμηοσύνη θά ἐλευθερώση τήν Ἑλλάδα».
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης