Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ μέ στρατιωτικήν ἐπέμβασιν εἰς Ἑλλάδα-Κύπρον. Αἴσθησις ἀπό τάς ἀποκαλύψεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί μεγάλης Ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος.

Μέ ποιά ἀνταλλάγματα ἡ Κυβέρνησις ἀνεγείρει τό Τέμενος;

«Συντάσσομαι μέ τούς βασανισθέντας καί τούς δολοφονηθέντας ὑπό τοῦ Παπισμοῦ». Δυναμικὴ ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὸν παπικὸν «Ἀρχιεπίσκοπον» κ. Νικόλαον.

Ἡ Μασονία προωθεῖ τήν πανθρησκείαν, ἡ ὁποία ἐξισώνει τόν Χριστόν μέ τόν Ἀλλάχ, τόν Βούδαν κ.λπ. ὑπεστήριξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς εἰς τήν Κατερίνην.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε θέσιν διά τάς δολοφονίας τῶν μελῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς».

Τά δομικά στοιχεῖα τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων δέν λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν εἰς τήν ἀποχριστιανισμένην Εὐρώπην καί τήν ἀποχριστιανισμένην Ἑλλάδα, ἐπισημαίνεται εἰς τά πορίσματα τῆς Συνάξεως λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

Διακήρυξις πρός τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ πανελληνίου προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἡ Ἐκκλησία συμφωνεῖ μέ τήν κ. Ρεπούσην; Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Τό Κράτος κατήργησε τήν θείαν ἐντολήν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. Τοῦ κ. Χαραλάμπη Μπούσια.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης