Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 20.12.13
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

«Δὲν θὰ φθάσωμεν εἰς κοινὸν Ποτήριον μετὰ τῶν παπικῶν, ἐὰν δὲν παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις των». Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἀπαντᾶ μέ δύο νέας ἐπιστολάς εἰς τόν Παπικόν «Ἀρχιεπίσκοπον» Κυκλάδων καί Αἰγαίου.

Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τὴν ἀνωτέραν καταξίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καθὼς αὐτὴ ἡνώθη μετὰ τῆς θείας φύσεως, ὑπογραμμίζει εἰς τὸ Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του ὁ Σεβ. Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος.

Ἡ μασονία καὶ οἱ Πατριάρχαι. Τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ.

Τὰ αἴτια τῶν δεινῶν μας. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ, Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος “Μ. Ἀθανάσιος”, Τορόντο.

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: Στηρίξατε τὴν οἰκογενειακήν, πατερικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν.

Ἀποστατήσαμε ἀπὸ τὴν πατερικὴν ἀγκάλην τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ἀνθρωπίνη κοινωνία μετεβλήθημεν εἰς ζούγκλαν, ἐπισημαίνει εἰς τὸ μήνυμά του διὰ τὰ Χριστούγεννα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος.

Τὸ μήνυμα διὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς.

Τὰ μηνύματα τῶν Χριστουγέννων ἀλλάζουν τὴν ζωήν μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.

«Ἐσεῖς μοῦ ὁμιλεῖτε διὰ τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, ἐνῶ ἐγὼ σᾶς ὁμιλῶ διὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους». Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Χριστὸς Γεννᾶται• Ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Τοῦ κ. Δημ. Καραχάλιου, τ. Γυμνασιάρχου − Φιλολόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης