Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπικινδυνοτέρα ἀπό τήν αἵρεσιν τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.Ἡ ἄρνησις τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τάς δύο αἱρέσεις μετά παραδειγμάτων.

Δύο Πατριάρχαι τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας προσεκύνησαν εἰς τό Βατικανόν τόν αἱρεσιάρχην Πάπαν. Ἡ διάψευσις τῶν ἐλπίδων ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας.

Παραπέμπονται μοναχοί καί λαϊκοί διά τήν ὑπόθεσιν τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Ἀπηλλάγη πάσης κατηγορίας ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ κ. Κων. Καραμανλῆ.

Δέν θά «αὐτοκτονήσωμεν» κ. Ἐρντογάν διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης.

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σπορέως. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Μανώλη.

Γυναῖκες, σεβασθῆτε τούς Ἱ. Ναούς! Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

Αἰφνίδιος ἀλλαγὴ εἰς τὴν πολιτικὴν διὰ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὸ Κοσσυφοπέδιον ὑπὸ τοῦ κ. Βενιζέλου εἰς τὴν Ν. Ὑόρκην.

«Γονεῖς, ἐμπιστευθῆτε τήν Ἐκκλησία» ζητεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἰς μήνυμά του διά τό νέον κατηχητικόν ἔτος.
Ἱερὰ Σύνοδος: κατηργήθη ἡ εἰκαζομένη συναίνεσις διὰ τὴν δωρεὰν ὀργάνων σώματος.

Κήρυγμα μίσους εἰς τούς μαθητάς τῆς Θράκης! Τουρκική πρόκλησις! Διωργάνωσαν «ἐκπαιδευτικήν» ἐκδρομήν διά τά παιδιά μουσουλμάνων εἰς τήν Προῦσαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης