Ἡ Γερμανίδα Νευρολόγος Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Δρ. Margarite Griesz-Brisson γιὰ μάσκες: “ἡ στέρηση ὀξυγόνου προκαλεῖ μὴ ἀναστρέψιμες νευρολογικὲς βλάβες".

Γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους,οἱ μάσκες ἀπολύτως ἀπαγορεύονται.

Προκαλοῦν ὀξυγονικὴ ἀποστέρηση καὶ διαρκῆ νευρολογικὰ συμπτώματα ἰδίως στοὺς ἀναπτυσσόμενους ἐγκεφάλους τῶν παιδιών”

Αναδημοσίευση από:
http://youthimdpk.blogspot.com/

Ἡ Γερμανίδα Νευρολόγος Διδάκτωρ Ἰατρικῆς, ἡ Δρ Margarite Griesz-Brisson, κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὶς μάσκες. Εἶναι εἰδικευμένη νευρολόγος καὶ νευροφυσιολόγος, μὲ διδακτορικὸ στὴ φαρμακολογία, μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ νευροτοξικολογία, τὴν περιβαλλοντικὴ ἰατρική, τὴ νευροαναγέννηση καὶ τὴ νευροπλαστικότητα. Προειδοποιεῖ: “ἡ στέρηση ὀξυγόνου προκαλεῖ μὴ ἀναστρέψιμες νευρολογικὲς βλάβες….οἱ μάσκες προκαλοῦν ὀξυγονικὴ ἀποστέρηση καὶ διαρκῆ νευρολογικὰ συμπτώματα, ἰδίως στοὺς ἀναπτυσσόμενους ἐγκεφάλους τῶν παιδιῶν”...Νὰ τί λέει μεταξὺ ἄλλων γιὰ τὶς μάσκες καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο σὲ βίντεο:

«Ἡ ἀναπνοὴ τοῦ ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε ἀναμφίβολα θὰ δημιουργήσει ἔλλειμμα ὀξυγόνου καὶ κορεσμὸ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος εἶναι πολὺ εὐαίσθητος στὴν στέρηση ὀξυγόνου. Ὑπάρχουν νευρικὰ κύτταρα, γιὰ παράδειγμα στὸν ἱππόκαμπο, τὰ ὁποία δὲν μποροῦν νὰ περάσουν περισσότερο ἀπὸ 3 λεπτὰ χωρὶς ὀξυγόνο – δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν.

Τὰ ὀξεία προειδοποιητικὰ συμπτώματα ειναι πονοκέφαλος, ὑπνηλία, ζάλη, δυσκολία συγκέντρωσης, ἀργὸς χρόνος ἀντίδρασης – ποὺ εἶναι ἀντιδράσεις τοῦ γνωστικοῦ συστήματος.(σσ. ἀφορᾶ κυρίως τὴν ἐκπαίδευση)

Ὡστόσο, ὅταν ὑποφέρετε ἀπὸ χρόνια στέρηση ὀξυγόνου, ὅλα αὐτὰ τὰ συμπτώματα ἐξαφανίζονται καθὼς τὰ συνηθίζετε. Ἀλλά ἡ λειτουργία σας παραμένει μειωμένη καὶ ἡ πεῖνα ὀξυγόνου τοῦ ἐγκεφάλου σας συνεχίζει νὰ προχωρᾶ.

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ νευροεκφυλιστικὲς ἀσθένειες χρειάζονται χρόνια, ἂν ὄχι δεκαετίες, γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν. Ἄν σήμερα ξεχάσετε τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου σας, αὐτὸ δείχνει ὅτι ἡ διαδικασία ὑποβάθμισης τοῦ ἐγκεφάλου σας ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ 20 ἢ 30 χρόνια.

Μπορεῖ νὰ νομίζετε ὅτι ἔχετε συνηθίσει νὰ φορᾶτε μάσκα καὶ νὰ εἰσπνέετε τὸν ἀέρα ποὺ μόλις ἐκπνεύσατε, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς παραμένει ὅτι οἱ ἐκφυλιστικὲς διεργασίες στὸν ἐγκέφαλό σας ἐντείνονται, καθὼς ἡ στέρησή σας σὲ ὀξυγόνο συνεχίζεται.

Τὸ δεύτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι τὰ νευρικὰ κύτταρα στὸν ἐγκέφαλό σας εἶναι ἀνίκανα νὰ διαιρεθοῦν κανονικά. Ἔτσι, σὲ περίπτωση ποὺ οἱ κυβερνήσεις μας εἶναι ἀρκετὰ γενναιόδωρες γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ βγάλουμε τὶς μάσκες μας καὶ νὰ ἀναπνέουμε ξανὰ ἐλεύθερο ὀξυγόνο σὲ λίγους μῆνες, τὰ χαμένα νευρικὰ κύτταρα δὲν θὰ ἀναγεννηθοῦν πλέον. Ὅ,τι χάνεται,χάνεται.

Δὲν φέρω μάσκα, χρειάζομαι τὸν ἐγκέφαλό μου γιὰ νὰ σκεφτῶ . Θέλω νὰ ἔχω καθαρές-διαυγεῖς ἰδέες ὅταν φροντίζω τοὺς ἀσθενεῖς μου καὶ νὰ μὴν εἶμαι ἀναισθητοποιημένη ἀπὸ τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα.

Δὲν ὑπάρχει ἀβάσιμη ἰατρικὴ ἐξαίρεση γιὰ τὶς μάσκες προσώπου, ἐπειδή η στέρηση ὀξυγόνου εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ κάθε ἐγκέφαλο. Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποφασίζει ἐλεύθερα, ἂν θέλει νὰ φορέσει μία ἀπολύτως ἀναποτελεσματικὴ μάσκα γιὰ νὰ προστατευθεῖ ἀπὸ ἕναν ἰό.

Γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους, οἱ μάσκες ἀπαγορεύονται ἀπολύτως. Τα παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι ἔχουν ἐξαιρετικὰ ἐνεργὸ καὶ προσαρμοστικὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα καὶ χρειάζονται συνεχῆ ἀλληλεπίδραση μὲ τὸ μικρόβιο τῆς Γῆς. Ὁ ἐγκέφαλός τους εἶναι ἐπίσης ἀπίστευτα δραστήριος, ἐπειδὴ ἔχουν πολλὰ νὰ μάθουν. Ὁ ἐγκέφαλος ἑνὸς παιδιοῦ, ἢ ἑνὸς ἐφήβου, λαχταρᾶ τὸ ὀξυγόνο. Ὅσο πιὸ μεταβολικὰ εἶναι ἐνεργὸ τὸ ὄργανο, τόσο περισσότερο ὀξυγόνο χρειάζεται. Σὲ παιδιὰ καὶ ἐφήβους, κάθε ὄργανο εἶναι μεταβολικὰ ἐνεργό.

Ἡ στέρηση ὀξυγόνου ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο ἑνὸς παιδιοῦ ἢ ἐφήβου, ἢ ὁ περιορισμός του μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, δὲν εἶναι μόνο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία του, ἀλλὰ καί...ἀπολύτως ἐγκληματικός. Ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου ἀναστέλλει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἡ προκύπτουσα βλάβη ΔΕΝ μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ.

Τὰ παιδιὰ χρειάζονται τὸν ἐγκέφαλο γιὰ νὰ μάθουν, καὶ ὁ ἐγκέφαλος χρειάζεται ὀξυγόνο γιὰ νὰ λειτουργήσει. Δὲν χρειαζόμαστε κλινικὴ μελέτη γιὰ νὰ τὸ μάθουμε. Εἶναι ἕνα ἁπλὸ καὶ ἀδιαμφισβήτητο φυσιολογικὸ γεγονός. Ἡ συνειδητὰ καὶ ἐσκεμμένα ἐπαγόμενη ἔλλειψη ὀξυγόνου εἶναι ἀπόλυτος κίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία καὶ ἀπόλυτη ἰατρικὴ ἀντένδειξη.

Στὴν ἰατρική, μία ἀπόλυτη ἰατρικὴ ἀντένδειξη σημαίνει ὅτι αὐτὸ τὸ φάρμακο, ἡ θεραπεία, ἡ μέθοδος ἢ τὸ μέτρο δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τους. Γιὰ νὰ ἀναγκάσεις ἕναν ὁλόκληρο πληθυσμὸ νὰ χρησιμοποιήσει μία ἀπόλυτη ἰατρικὴ ἀντένδειξη μὲ βία, πρέπει νὰ ὑπάρχουν συγκεκριμένοι καὶ σοβαροὶ λόγοι γὶ αὐτό, καὶ αὐτοὶ οἱ λόγοι πρέπει νὰ παρουσιαστοῦν σὲ ἁρμόδιους διεπιστημονικοὺς καὶ ἀνεξάρτητους φορεῖς, γιὰ ἐπαλήθευση καὶ ἐξουσιοδότηση.

Ὅταν ἡ ἄνοια αὐξάνεται ἐκθετικὰ σὲ δέκα χρόνια καὶ οἱ νεότερες γενιὲς δὲν μποροῦν νὰ φτάσουν στὸ ἔμφυτο δυναμικό τους, δὲν θὰ ἔχει νόημα νὰ ποῦμε ὅτι «δὲν χρειαζόμασταν τὶς μάσκες».

Πῶς μπορεῖ ἕνας κτηνίατρος, ἕνας πωλητὴς λογισμικοῦ, ἕνας ἐπιχειρηματίας, ἕνας κατασκευαστὴς ἠλεκτρικῶν αὐτοκινήτων ἤ καὶ φυσικὸς νὰ ἀποφασίσει σχετικὰ μὲ τὴν ὑγεία ὁλόκληρου τοῦ πληθυσμοῦ; Παρακαλῶ ἀγαπητοὶ συνάδελφοι ὅλοι πρέπει νὰ ξυπνήσουμε..

Ξέρω σὲ ποιὸ βαθμὸ ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τὸν ἐγκέφαλο. Οἱ καρδιολόγοι γνωρίζουν σὲ ποιὸ σημεῖο εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὴν καρδιὰ. Οἱ πνευμονολόγοι ξέρουν σὲ ποιὸ βαθμὸ εἶναι ζημιογόνα ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου γιὰ τοὺς πνεύμονες. Ἡ στέρηση ὀξυγόνου ζημιώνει τὰ ὄργανα…

Ποῦ εἶναι οἱ ὑπηρεσίες μας ὑγείας , ἡ ἀσφάλισή μας ὑγείας, οἱ ἰατρικοί μας σύλλογοι; Θὰ ἦταν καθῆκον τους νὰ ἀντιταχθοῦν σθεναρὰ καὶ νὰ τερματίσουν τὸν περιορισμὸ – ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Γιατί οἱ ἰατρικὲς ἀρχὲς ἐπιβάλλουν κυρώσεις σὲ γιατροὺς ποὺ χορηγοῦν ἐξαιρέσεις σὲ ἄτομα; Πρέπει τὸ ἄτομο ἢ ὁ γιατρὸς νὰ ἀποδείξει σοβαρὰ ὅτι ἡ στέρηση ὀξυγόνου εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ ὅλους; Τί εἴδους ἰατρικὴ ἀντιπροσωπεύουν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ ἰατρικοί μας σύλλογοι;

Ποιὸς εὐθύνεται γὶ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα;;; Ὅσοι θέλουν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν; Ὅσοι τὸ ἄφησαν νὰ συμβεῖ καὶ παίζουν τὸ παιχνίδι, ἢ ἐκεῖνοι πού δὲν τὸ ἀποτρέπουν;

Δὲν πρόκειται γιὰ μάσκες ἢ ἰούς, καὶ σίγουρα ὄχι γιὰ τὴν ὑγεία σας. Πρόκειται γιὰ κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτό. Δὲν μπαίνω σὲ αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Δὲν φοβᾶμαι.

Ὅπως τὸ παρατηρεῖτε ἤδη, μᾶς παίρνουν τὸν ἀέρα μας..Τὸ ἐπιτακτικὸ αὐτὴ τὴν ὥρα εἶναι ἡ προσωπικὴ εὐθύνη... Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτὸ ποὺ πιστεύουμε – ὄχι γιὰ τὰ μέσα ἐνημέρωσης. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτὸ ποὺ κάνουμε – ὄχι γιὰ τοὺς προϊσταμένους μας. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ὑγεία μας – ὄχι γιὰ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας. Καὶ εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅ,τι συμβαίνει στὴ χώρα μας – ὄχι γιὰ τὴν Κυβέρνηση. »

fr.sott.net 8/10/20
dimpenews.com
https://www.triklopodia.gr
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης