◇ Ὅλαι αἱ παρεκτροπαί καί αἱ αὐθαιρεσίαι περί τήν Πίστιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς καταγράφονται ὑπό τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς Συνάξεως κληρικῶν καί μοναχῶν.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Προδοσία τῆς Πίστεως τά συλλείτουργα καί ἡ θεία Κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν. Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις.
◇ Τό προεκλογικόν αἴτημα κεντροαριστερῶν κομμάτων διά τόν διαχωρισμόν Κράτους-Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Ἕλληνες ξυπνῆστε! Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Πατριαρχεῖον Μόσχας νά ἀναλάβη τήν διαχείρισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
◇ Ἀπαράδεκτος οἰκουμενιστική ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Ὁμιλεῖ περί διηρημένων Ἐκκλησιῶν υἱοθετώντας τήν αἱρετικήν θεωρίαν τῶν κλάδων. Πανηγυρίζει διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἤ Αἱρέσεων.
◇ Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ὑλοποιήση τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους».
◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου διά τήν πορείαν τοῦ διαλόγου μετά τῶν Παπικῶν.
◇ Πιστεύουν ἀκόμη εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί εἰς τούς Πατέρας; .
◇ Οἰκουμενιστική συμπροσευχή εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης