ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΟΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

Στίχ. 1. Πάσα σοφία παρά Κυρίου και μετ' αυτού εστίν εις τον αιώνα.

Ερμηνεία. Κάθε είδος σοφίας προέρχεται από τον Κύριον και μαζί Του είναι πάντοτε.

11-13. Φόβος Κυρίου δόξα και καύχημα και ευφροσύνη και στέφανος αγαλλιάματος. Φόβος Κυρίου τέρψει καρδίαν και δώσει ευφροσύνην και χαράν και μακροημέρευσιν. Τω φοβουμένω τον Κύριον εύ έσται επ' εσχάτων, και εν ημέρα τελευτής αυτού ευρήσει χάριν.

Ερμηνεία. Ο φόβος του Κυρίου δίδει δόξαν, φήμην, χαράν υψίστην αγαλλίασιν. Ο φόβος του Κυρίου τέρπει την καρδίαν, δίδει ευθυμίαν, χαράν και μακροζωΐαν. Εκείνος ο οποίος φοβείται τον Κύριον, θα έχη καλά τέλη ζωής και κατά την ημέραν του θανάτου του θα εύρη χάριν πλησίον του Θεού και των ανθρώπων.

20. Ρίζα σοφίας φοβείσθαι τον Κύριον, και οι κλάδοι αυτής μακροημέρευσις.

Ερμηνεία. Ναι! Η αρχή, η ρίζα της σοφίας είναι να φοβήται κανείς τον Κύριον. Οι κλάδοι του δένδρου της είναι μακροζωΐα.

26. Επιθύμησας σοφίαν διατήρησον εντολάς, και Κύριος χορηγήσει σοι αυτήν.

27. Σοφία γαρ και παιδεία φόβος Κυρίου, και η ευδοκία αυτού πίστις και πραότης.

Ερμηνεία. Εάν επιθυμής να αποκτήσης την σοφίαν φύλασσε τας εντολάς του Θεού και ο Κύριος θα σου την δώση. Διότι η σοφία και η από αυτήν μόρφωσις πηγάζουν από τον φόβο του Κυρίου. Ιδικά Του δε χαρίσματα είναι η πίστις και η πραότης.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ -ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

1.Τέκνον, ει προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεώ, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν.

Ερμηνεία. Τέκνον μου, εάν προσέλθης να υπηρετήσης Κύριον τον Θεόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου εις υπομονήν πειρασμών.

5. Ότι εν πυρί δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνω ταπεινώσεως.

Ερμηνεία. Διότι με την φωτιάν δοκιμάζεται ο χρυσός, οι δε άνθρωποι γίνονται δεκτοί ενώπιον του Κυρίου, όταν περάσουν το καμίνι της ταπεινώσεώς των δια των πειρασμών.

10. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και ίδετε, τις ενεπίστευσε Κυρίω και κατησχύνθη; η τις ενέμεινε τω φόβω αυτού και εγκατελείφθη; η τις επεκαλέσατο αυτόν, και υπερείδεν αυτόν;

Ερμηνεία. Παρατηρήσατε τας παλαιάς γενεάς των ανθρώπων και προσέξατε. Ποίος επίστευσεν εις τον Κύριον και κατησχύνθη; Ή ποίος παρέμεινεν εις τον φόβον Του και εγκατελείφθη από Αυτόν; Ή ποίος παρεκάλεσε τον Θεόν και ο Κύριος δεν έδειξεν ενδιαφέρον υπέρ αυτού;

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ -ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

2. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επί τέκνοις και κρίσιν μητρός εστερέωσεν εφ' υιοίς.

Ερμηνεία. Διότι ο Κύριος έθεσεν ως καθήκον την τιμήν του πατρός από τα τέκνα του και ώρισε την αυθεντίαν της μητρός επί των τέκνων της.

3-4. Ο τιμών πατέρα εξιλάσεται αμαρτίας και ως ο αποθησαυρίζων,ο δοξάζων μητέρα αυτού.

Ερμηνεία. Ο τιμών τον πατέρα του εξιλεώνει τας αμαρτίας του, και ο τιμών και υπακούων εις την μητέρα του ομοιάζει με άνθρωπον, ο οποίος συγκεντρώνει θησαυρόν.

8-9. Εν έργω και λόγω τίμα τον πατέρα σου, ίνα επέλθη σοι ευλογία παρ' αυτού, ευλογία γαρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα δε μητρός εκριζοί θεμέλια.

Ερμηνεία. Με έργον και λόγον τίμα τον πατέρα σου, δια να έλθη εις σε η ευλογία του. Διότι η ευλογία του πατρός στηρίζει τους οίκους των τέκνων του, η δε κατάρα της μητρός καταστρέφει τα σπίτια των τέκνων από τα θεμέλια.

16. Ως βλάσφημος, ο εγκαταλιπών πατέρα , και κεκατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού.

Ερμηνεία. Ο εγκαταλιπών τον πατέρα του αβοήθητον εις την ανάγκην του είναι όμοιος με τον άνθρωπον, ο οποίος βλασφημεί τον Θεόν. Κατηραμένος δε είναι από τον Κύριον ο εξοργίζων την μητέρα του.

18. Όσω μέγας εί, τοσούτω ταπεινού σεαυτόν, και έναντι Κυρίου ευρήσεις χάριν.

Ερμηνεία. Όσον μέγας είσαι, τόσον περισσότερον ταπείνωσε τον εαυτόν σου και ενώπιον του Κυρίου θα εύρης χάριν.

21.22. Χαλεπώτερά σου μη ζήτει και ισχυρότερά σου μη εξέταζε, ά προσετάγη σοι, ταύτα διανοού, ου γαρ εστί σοι χρεία των κρυπτών.

Ερμηνεία. Δυσκολώτερα πράγματα των δυνάμεών σου μη εξέταζε. Εκείνα τα οποία επετράπη εις σε, αυτά έχε εις την σκέψιν σου, διότι δεν υπάρχει ανάγκη να ερευνάς τα κεκρυμένα από τον Θεόν.

30. Πυρ φλογιζόμενον αποσβέσει ύδωρ, και ελεημοσύνη εξιλάσεται αμαρτίας.

Ερμηνεία. Την φλόγαν που καίει θα σβύση το νερό και η ελεημοσύνη θα εξιλεώση αμαρτίας.

Αγία Γραφή, Σοφία Σειράχ

Εκ του περιοδικού Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία

Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης