ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Επιστολή 1η 1924

. . . Ως προς το ημερολόγιον μη φαντασθής ή νομίσης ότι εγώ την ψυχήν μου την έχω διά κόλασιν. Αυτό να το βγάλης από τον νουν σου και συ και κάθε άλλος πιστεύων ότι το ημερολόγιον θα σώση τον άνθρωπον. Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώση η πίστις και τα καλά έργα... Δεν εθίχθη ούτε η πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι οι ακολουθήσαντες το νέον ημερολόγιον. Το τοιούτον είναι ψεύδος και μυσαρά συκοφαντία. . . Δεν ήλλαξαν οι νεοημερολογίται την πίστιν των, είναι χριστιανοί και τα μυστήρια τελούνται και θαύματα γίνονται εις όσους έχουν πίστιν και η σωτηρία παρέχεται. Διότι ο Κύριος είπεν «ο πιστεύσας και βαπτι­σθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται». Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθή και όχι ο πιστεύσας εις το ημερολόγιον, το χρονόμετρον. . .

. . . Όσα είπον οι Άγιοι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνο­δοι διά τας διαφόρους αιρέσεις και καινοτομίας δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι τα είπον διά το ημερολόγιον. Ναι μεν είναι καινοτομία, η οποία απερισκέπτως και απρομελετήτως γενομένη επέφερε βλάβην εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα, δεν πρέπει όμως να την θεωρώμεν ως τας μεγάλας αιρέσεις και να υβρίζωμεν και να συκοφαντώμεν τους χριστιανούς ως φράγκους και εβραιομασώνους, διότι οι πλείστοι των χριστιανών οίτινες εξ ανάγκης ακολουθούν το νέ­ον ημερολόγιον είναι χριστιανοί, δεν είναι φράγκοι ούτε εβραίοι ούτε μασώνοι, ως πολλοί εξ υμών των «αγίων ζηλωτών» τους ονο­μάζετε. Οι τοιούτοι έχω πληροφορίαν εκ Θεού ότι σώζονται, καθότι ο Κύριος δεν είπεν ότι το παλαιόν ημερολόγιον θα μας σώση, αλλ' είπεν «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται» και «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον». Ο δε θείος Χρυσόστομος λέγει ότι όστις μεταλαμβάνει αξίως των αχράντων μυστηρίων ούτος εορτάζει Πάσχα.

Εις τους πρώτους τρεις αιώνας του Χριστιανισμού οι χριστιανοί δεν είχον εορτάς και ο ουρανός επληρούτο σεσωσμένων, διότι είχον την πίστιν και την αγάπην προς τον Θεόν και τον πλησίον. Οι παλαιοί πατέρες εν τοις ερήμοις δεν είχον ούτε ακολουθίας, ούτε τροπάρια, αλλά διά την αγνείαν και καθαρότητα, διά την ταπείνωσιν και ολόψυχον προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπην συνωμίλουν με τον Θεόν.

Ως προς το ζήτημα, ότι όσοι έλθουν προς υμάς εκ των νεοημερολογιτών τους δέχεσθε αφού πρώτον τους χρίσητε δι' αγίου μύρου..., τούτο, αγαπητέ μοι, είναι τολμηρόν. Διά τοιαύτα ζητήματα πρέπει ν' αποφανθή Οικουμενική Σύνοδος. Υμείς έχετε το δικαίωμα ν' ακολουθήτε το παλαιόν ημερολόγιον, δεν έχετε όμως δικαίωμα να γίνεσθε δογματισταί και να σφετερίζεσθε δικαιώματα Οικουμενικής Συνόδου. . .

Ταύτα, αγαπητέ μου, σοι γράφω με αδελφικήν αγάπην και σε συμβουλεύω και παρακαλώ να ακολουθής την μέσην και βασιλικήν οδόν και ουχί τα άκρα. Διότι τα άκρα και αι υπερβολαί εισί των δαιμόνων. Λέγει και ο σοφός Παροιμιαστής· «μη γίνου πολύ ευ­σεβής ίνα μη ασεβήσης»...

Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης