Επιστολή Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου προς τον Φώτιον Κόντογλου

 

30-7-1964

Αγαπητέ μοι κ. Φώτιε, χαίροις εν Κυρίω.

       Την επιστολήν σου έλαβον πολύ αργά, καθότι όλον τον Ιούνιον απουσίαζα και μόλις ήλθον, ανήλθον εις την κορυφήν του όρους Προφήτου Ηλιού, ένθα έχω προ ετών κτίσει Ναόν και κελλίον προ 30ετίας, διά να ησύχαζον εκεί τας ολίγας στιγμάς της παρούσης προσκαίρου ζωής. Αλλ' ο Θεός δεν θέλει, εγώ πάλιν δεν θέλω, όταν ο Θεός δεν θέλει, και ούτω παραμένω εις τα χαμηλά διά να ταπεινώ εαυτόν και αναβαίνω άπαξ του ενιαυτού και παραμένω ολίγας ημέρας απολαμβάνων του αμηχά­νου κάλλους της ησυχίας. Απορίαν μοι επροξένησε τα όσα μοι γράφετε, ότι σας έγραψε ο άγιος Δέρκων, εις τον οποίον είχα γράψει προηγουμένως, αλλ' ως φαίνεται δεν δέχεται άλλων συμβουλήν και γνώμην, εκτός του Πατριάρχου Αθηναγόρου, τον οποίον θεωρεί, ως θεωρούν οι Λατίνοι τον Πάπαν, αλάθητον. Έπρεπε να στοχασθώσι και ο Πατριάρχης και ο Δέρκων και οι άλλοι φιλενωτικοί, πόθεν επήλθον εις αυτούς αι συμφοραί και θλίψεις και να επέστρεφον εν μετανοία και στεναγμοίς και δάκρυσι και να εζήτουν άφεσιν των επταισμένων και των δεινών απαλλαγήν από τον Θεόν, τον δυνάμενον σώσαι αυτούς και το ποίμνιον αυτών, και όχι να ζητούν βοήθειαν κολακευτικώς οτέ μεν από τους αγρίους, αιμοδιψείς, αθέους Αγαρηνούς, οτέ δε από τους αιρετικούς Αρμενίους και τον Πατριάρχην των και επ' εσχάτων από τον μεταμορφωθέντα και λαβόντα μορφήν γυναικός Πάππαν, από ανθρώπους έχοντας ανάγκην πνευματικής βοηθείας και θεραπείας, ως νοσούντας ανιάτως. Ευχηθώμεν θερμώς, όπως ο πολυεύσπλαχνος Θεός, ο μη θέλων τον θάνατον των αμαρτωλών, αλλά την ζωήν και μετά­νοιαν, να δώση εις αυτούς και εις ημάς μετάνοιαν, διότι πάντες πταίομεν και εάν δεν μετανοήσωμεν, πάντες θα απωλεσθώμεν. Τα παθήματα έπρεπε να μας γίνουν μαθήματα. Εάν ο Πατριάρχης με τον κλήρον του και τον λαόν του δεν μετανοήση, δεν φροντίση να ειρηνεύση και ενώση την Εκκλησίαν του..., θα αυξήσουν τα δεινά, ο οίκος του Θεού εις την Κων/πολιν θα αφεθή έρημος και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον θα καταντήση μηδέν Πατριαρχείον! Μη γένοιτο! Μόνον διά της μετανοίας θα αποσοβηθούν τα δεινά και οι επικρεμάμενοι κίνδυνοι. Ο Θεός να γίνη ίλεος!...

 

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων
Αρχιμ. Φιλόθεος

ΠΗΓΗ: «Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)»
Τεύχος 10. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004. Θεσ/νίκη
Έκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης